Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

Pro studenty

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) zajišťuje část výuky v magisterském studijním programu Botanika se specializací Archeobotanika a programu Zoologie se specializací Archeozoologie. V prostředí laboratoře vznikají práce bakalářského, magisterského a doktorského stupně, jejichž charakteristickým rysem je základní i aplikovaný výzkum. Studenti jsou tak zapojeni do řešení aktuálních témat v oboru, do výzkumu a do projektů v LAPE i na dalších vědecko-výzkumných pracovištích v ČR nebo v zahraničí.

Výrazná je spolupráce LAPE s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, kde se podílí na výuce některých kurzů bakalářského, magisterského a doktorského programu Archeologie a školení studentů při přípravě jejich kvalifikačních prací zaměřených na environmentální archeologii.

Přehled zajišťovaných kurzů
Přírodovědecká fakulta JU

KBO/347 Archeobotanika

KBO/011 Archaeobotanical summerschool

KZO/163 Archeozoologie

KBO/908 Bioarcheologie

KBO/909 Experiment v bioarcheologii

KBO/123 Historická etnobotanika

KBO/311 Palynologie

KBO/423 Vývoj středoevropské krajiny

KBO/144 Zobrazování v bioarcheologii 

Archeologický ústav Filozofické fakulty JU:

UAR/0ABPA Archeobotanika pro archeology

UAR/0AZPA Archeozoologie pro archeology

UAR/0KA Krajinná archeologie

UAR/YMK3 Metodologický kurz III (teoretická archeologie)

UAR/YMK4 Metodologický kurz IV (environmentální archeologie)

UAR/9MK9 Metodologický kurz IX (archeozoologie)

UAR/0NSS Neolit starého světa

UAR/VPŘ92 Počátky zemědělství

UAR/7UEA1 Úvod do environmentální archeologie I

UAR/7UEA2 Úvod do environmentální archeologie II

UAR/9ZMK4 Základní metodologický kurz IV

Více informací o jednotlivých kurzech včetně sylabů najdete na IS/STAG

Obhájené práce na PřF JU (2013 - 2023)
Bakalářské práce

Kristýna Budilová

Fytolitová analýza materiálu ze záchranného archeologického výzkumu v Radčicích, okr. Strakonice (školitelka: Michaela Ptáková)

Tereza Hausteinová

Archeozoologie jihočeského přemyslovského hradiště Na Jánu v Netolicích (školitelka: Lenka Kovačiková)

Michaela Jirsová

Fytolitová analýza v archeobotanickém výzkumu. Výpovědní hodnoty a limity metod na příkladu lokality Vestec u Chrudimi (školitel: Jaromír Beneš)

Barbora Jonášová

Srovnání semenné banky s recentní vegetací různých stanovišť v nivě řeky Lužnice (školitelka: Alexandra Bernardová)

Veronika Kyselová

Pohřby zvířat v době bronzové (školitelka: Lenka Kovačiková)

Barbora Pavlíková

Možnosti studia mumifikovaných savců z archeologických výzkumů (školitelka: Lenka Kovačiková)

Jan Podroužek

Archeobotanika barokní zahrady zámku Lemberk (školitel: Jaromír Beneš)

Diplomové práce

Kristýna Budilová

Phytolith analysis at the Neolithic tell Vrbjanska Čuka in Pelagonia (North Macedonia) (školitel: Jaromír Beneš)

Michaela Divišová

Hunter-gatherer archaeobotany: Central European Mesolithic (školitel: Jaromír Beneš)

Veronika Petrlíková

Antrakologická analýza a možnosti rekonstrukce skladby a struktury dřevin z ranně středověkých hradišť jihozápadních Čech (školitel: Jaromír Beneš)

Eva Stehlíková

Dendrochronologická analýza historického materiálu z vybraných staveb podél horního toku (školitel: Jaromír Beneš)

Disertační práce

Petra Marešová

Human impact as reflected in the pollen record, with a focus on the Middle Ages (školitel: Jaromír Beneš)

Michaela Ptáková

Hunter-gatherer Archaeobotany: Central European Mesolithic (školitel: Jaromír Beneš)

Obhájené práce na FF JU (2013 - 2023)
Bakalářské práce

Hana Hojerová

Raně středověké souvrství hradiště Na Jánu v Netolicích. Analýza keramických nálezů ze sondy S1/2000 (školitel: Jaromír Beneš)

Lenka Hrabáková

Antrakologická analýza souboru uhlíků z raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích (školitel: Jaromír Beneš)

Tereza Majerovičová

Neolitický dům na Balkáně – geneze a etnoarcheologické studium (školitel: Jaromír Beneš)

Daniel Maršák

Holocenní klimatické optimum v oblasti Íránu: geoarcheologické a klimatologické studium ve spojitosti s lidským osídlením (školitel: Jaromír Beneš)

Michaela Novotná

Analýza antrakologického materiálu z Vladislavského sálu Pražského hradu (školitel: Jaromír Beneš)

Monika Opelková

Pracovní využití zvířat v minulosti z pohledu archeozoologie (školitelka: Lenka Kovačiková)

Kateřina Pořádková

Migrace historických populací. Izotopové signály v lidských kostech a jejich využití v archeologických interpretacích (školitel: Jaromír Beneš)

Martin Slovák

Zpracování masa ve středověkém a raně novověkém městě z pohledu archeozoologie (školitelka: Lenka Kovačiková)

Kristýna Trávníková

Antropicky ovlivněné sedimenty krajiny Netolicka (školitel: Jaromír Beneš)

Libor Vobejda

Klimatický vývoj v době železné a římské: Přehled soudobého bádání a případová studie Čech (školitel: Jaromír Beneš)

Gabriela Zemanová

Lidská individualita v bioarcheologii raného středověku: pojetí, metody a interpretace (školitel: Jaromír Beneš)

Diplomové práce

Jiří Bumerl

Možnosti povrchového průzkumu a analýzy databází archeologických nálezů testované/aplikované na příkladu osídlení severních oblastí Budějovicka v pravěku (školitel: Jaromír Beneš)

Hana Hojerová

Netolice, Na Jánu. Analýza raně středověkého keramického souboru (školitel: Jaromír Beneš)

Lenka Hrabáková

Antrakologické analýzy souborů raného a vrcholného středověku z jižních Čech a proměna krajiny (školitel: Jaromír Beneš)

Tereza Majerovičová

Domy jižního Balkánu v neolitu, jejich vzhled, funkce a sociálně-antropologický význam (školitel: Jaromír Beneš)

Vendula Miklová

Odpadní objekty ve vrcholně středověkých a novověkých městech ve vztahu k archeozoologickým nálezům (školitelka: Lenka Kovačiková)

Monika Opelková

Čechy v laténském období z archeozoologické perspektivy (školitelka: Lenka Kovačiková)

Kateřina Pořádková

Sledování sezonality v zubním cementu zvířat a využití této metody v archeologii (školitelka: Lenka Kovačiková)

Ivana Šitnerová

Holocenní požárová aktivita vrcholových partií Krušných hor s důrazem na období středověku (školitel: Jaromír Beneš)

Martina Vasilová

Parametre osídlenia stredného Poohria na základe intenzívnych povrchových prieskumov v porovnaní s obecnou archeologickou evidenciou (školitel Jaromír Beneš)

Libor Vobejda

Vývoj klimatu a osídlení jižních Čech na základě porovnání dendroklimatologických a archeologických dat holocénu jižních Čech (školitel: Jaromír Beneš)

Václav Vondrovský

Neolitický sídelní areál Hrdlovka: analýza keramického materiálu (školitel: Jaromír Beneš)

Michaela Vychronová 

Analýza rostlinných makrozbytků z neolitického tellu Vrbjanská Čuka, Republika Severní Makedonie (školitel: Jaromír Beneš)

Gabriela Zemanová

Svatí z římských katakomb v evropském kontextu a jejich identita (školitel: Jaromír Beneš)

Disertační práce

Tereza Šálková

Archeobotanická charakteristika rostlinných makrozbytků z uloženin doby bronzové a železné z&nbspjihočeských sídlištních a pohřebních kontextů (školitel: Jaromír Beneš)

Václav Vondrovský

Neolitický sídelní areál Praha-Krč, Společenská zahrada. Organizace prostoru sídelního areálu s&nbsprondely a problematika formativních procesů (školitel: Jaromír Beneš)

Externí školitelství
Diplomové práce

Martin Burian

Archeozoologie Klementina v Praze (FF UK, školitelka: Lenka Kovačiková)

Markéta Šmolková

Development of right angle in early Neolithic architecture in the Near East: ecological and social aspects of early urbanisation (FF UK, školitel Jaromír Beneš)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0