Pravidla Ph.D. studia

Informace pro doktorandy

 • Základní informace o organizaci doktorského studia, včetně informací o přijímacích zkouškách, předmětech, právech a povinnostech atp. najdete v Opatření děkana D 62 - O organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU. 

   

  Přehled kurzů dle kateder - možnost výuky

  Na začátku každého dalšího akademického roku provádí studijní oddělení kontrolu plnění studijních povinností na základě údajů evidovaných v IS/STAG. U studentů, kteří začali studium v doktorských programech na začátku letního semestru, také po ukončení 1. roku studia.

  Práva a povinnosti

  Studenti u zápisu do studia podepisují souhlas se Základními právy a povinnostmi studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU. Plné znění najdete zde

  Nezapomeňte, že studenti mají povinnost pro komunikaci s univerzitou používat fakultní email. Univerzita nemá povinnost odpovídat na zprávy z osobního emailu, a nemohou poskytovat citlivé údaje.

  Afiliace

  Dle Opatření děkana D 62 mají studenti PřF JU povinnost uvádět afiliaci k fakultě na publikacích, zejména článcích a výstupech vzniklých v souvislosti s řešením tématu disertační práce.

  Uvádějte prosím Katedru, fakultu a univerzitu, např.: Department of Physics, Faculty of Science, University of South Bohemia.

  Pokud by byl problém uvést tyto tři údaje, raději vynechte katedru (interně už příslušnost autora katedře dohledáme v rámci fakulty) než fakultu (pak se přiřazení výstupu fakultě ztěžuje, zejména v případě podobně pojmenovaných kateder na jiných fakultách).

  Správný název a zkratka fakulty česky:

  Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita (oficiálně s dovětkem "v Českých Budějovicích", který ale není nezbytný pro identifikaci univerzity)

  PřF JU

  V angličtině:

  Faculty of Science, University of South Bohemia ("Science" je v jednotném čísle, na rozdíl od třeba AV ČR = CAS)

  FSc USB

 • Opatření děkana D 62 - O organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU

  Opatření proděkanky P3 – O závěrečné zkoušce z angličtiny

  Aby studenti mohli složit doktorskou zkoušku z angličtiny, musí nejdříve během čtyř let studia splnit kurz OJZ 940 „TOEFL ITP for Doctoral Students – Examination“ úspěšným složením jazykové zkoušky, nebo předložením odpovídajícího certifikátu. Zkouška se skládá ze tří částí: poslech, prověření gramatiky, porozumění textu. Více o předmětu OJZ 940 najdete v IS/STAG zde, o OJZ 950 „Doktorandská zkouška z angličtiny“ zde.

  Opatření děkana D 58 - O výši stipendií studentů doktorských studijních programů

  Opatření děkana D 69 – Poplatky za nenárokové administrativní úkony

  Opatření děkana D 80 – Cizinci v českých studijních programech

  Opatření děkana D 89 – O evidenci studijních výsledků na PřF JU 

  Opatření děkana D 112 – Poplatky za studium v angličtině 

  Další důležité dokumenty, opatření, žádosti a formuláře najdete v sekci Dokumenty.

 • Veškeré informace o předkládání a náležitostech disertační práce najdete v Opatření proděkanky pro doktorské studium P6 - O předkládání disertačních prací

  Příloha 1 opatření P6 - Žádost o odložené zveřejnění [docx]
  Příloha 2 opatření P6 - Odůvodnění vypuštění některých částí práce [docx]
  Příloha 5 opatření P6 - Návod na přípravu pdf práce a podání žádosti vydavateli o umožnění použití článku v disertační práci [PDF] (informace o Sérii disertačních prací již nejsou platné)

   

  Postup odevzdání disertace:

  Schváleno školitelem –> schváleno předsedou OR –> nahrání do IS/STAG
  Po odevzdání zašle studijní oddělení disertační práci na rektorát ke kontrole plagiátorství.

  Pro snadnější formátování disertační práce můžete stáhnout tyto vzory s poznámkami vytvořené v souladu s Opatřením P6 - O předkládání disertačních prací:

  [PDF A4] [docx A4] 

  Katedry a oborové rady mohou mít zvláštní požadavky na formátování a předkládání disertačních prací, doporučujeme kontaktovat předsedu OR vašeho studijního programu pro detaily.

  Série disertačních prací

  K 1.9.2023 byla Série disertačních prací zrušena (Ph.D. Thesis Series) – série disertací s uceleným formátem a tištěna fakultou. Se zrušením Série tak končí povinnost odevzdávat fyzické kopie na studijní oddělení, disertace se odevzdávají pouze elektronicky do IS/STAG.

  Tištěná kopie je potřeba pouze pokud disertační práce obsahuje části, kvůli kterým bude její zveřejnění odloženo. V takovém případě se jeden výtisk posílá na MŠMT k archivaci, který zajistí studijní oddělení. Pokud fyzickou kopii vyžaduje OR nebo oponent k obhajobě práce, výtisk si zajištuje už sama katedra/student.

  Pokud by měli studenti nebo jejich školitelé zájem o tisk disertace v podobě odpovídající Sérii disertačních prací na vlastní náklady, mohou využít vzoru disertace ve formátu B5 níže, a práci podle něj připravit. K nahlédnutí je také obálka. Zakázku bychom doporučili zadat společnosti Typodesign s.r.o., která má několikaletou zkušenost s přípravou a tiskem našich disertačních prací pro Sérii.

  Příloha 3 opatření P6 -  Vzor práce ve formátu B5 [docx]

  Příloha 3 opatření P6Vzor obálky [PDF]

 • Oborové rady doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě JU - aktualizace 22.11.2023

  Nově akreditované programy (rok vypršení platnosti akreditace)

  Aplikovaná fyzika / Applied Physics (2026)
  Předseda: doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. (PřF JU)
  prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU)
  doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
  doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D., (PřF JU)
  doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman, (PřF JU)
  doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (MFF UK Praha)
  prof. Ing. Martin Lísal, Ph.D., (ÚCHP AV ČR Praha)
  prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D., (FAV ZČU Plzeň)

  Biochemie / Biochemistry (2028)
  Předsedkyně: prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. (PřF JU)
  doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
  doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (ÚEB AV ČR Brno)
  Mgr. Ivana Nemčovičová, Ph.D. (BRC SAV Bratislava)
  RNDr. Pavlína Řezáčová, Ph.D. (ÚMG AV ČR Praha)
  prof. RNDr. Bohdan Schneider, CSc. (Biocev Praha)
  RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (PřF JU České Budějovice)
  RNDr. Ľubica Urbániková, CSc. (ÚMB SAV Bratislava)
  prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)

  Biofyzika / Biophysics (2030)
  Předseda: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU)
  doc. Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
  doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
  doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
  doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)
  prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (FROV JU)
  doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D. (PřF JU)
  prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)

  Biologie ekosystémů a ekologie / Ecosystem biology and Ecology (2028)
  Předsedkyně: doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU)
  doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ ENTÚ Č. Budějovice)
  RNDr. Tomáš Hájek Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
  RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR- ÚPB Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Eva Kaštovská, Ph.D. (PřF JU)
  prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ HBÚ Č. Budějovice)
  RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
  prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU)
  doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)
  RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)

  Botanika / Botany (2028)
  Předseda: doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.(PřF JU)
  doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)
  prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)
  doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (PřF UK)
  doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)
  prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
  doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (PřF UK)
  doc. Pavel Škaloud, Ph.D. (PřF UK Praha)
  doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)
  doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)
  doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (PřF MU Brno)

  Entomologie / Entomology (2028)
  Předseda: prof. RNDr. Nedvěd Oldřich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)
  Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (Ostravská univerzita)
  prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)
  doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)
  RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (UK Praha, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

  Hydrobiologie / Limnology (2028)
  Předseda: prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
  Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno)
  doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
  doc. Mgr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU)
  prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
  doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
  prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
  prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK Praha)
  doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc)
  prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovicoe)
  doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

  Integrativní biologie / Integrative Biology (2028)
  Předseda: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU)
  doc. Hassan Hashimi, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)ý vvv
  prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
  prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)
  RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR)
  prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK)
  prof. RNDr. František Marec, CSc. (ENTÚ AV ČR)
  RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. (PřF JU)
  prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
  RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (ÚMBR AV ČR)
  prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU)
  doc. Alexander Bruce, Ph.D. (PřF JU)
  prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)
  prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)
  MVDr. Martin Anger, Ph.D. (CEITEC)
  doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF MUNI)
  prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (PřF JU)
  doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR)
  RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR)
  RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BÚ AV ČR)
  Ing. Martin Janda, Ph.D. (PřF JU)
  RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. (PřF JU)
  prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (PřF JU)
  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
  doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (PřF JU, VÚVL AV ČR Brno, PARÚ AV ČR)
  Prim. MUDr. Miroslav Verner (Nemocnice České Budějovice, PřF JU)

  Parazitologie / Parasitology (2028)
  Předsedkyně: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
  doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)
  doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)
  prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
  RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
  prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. (ZF JU, České Budějovice)
  prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)
  RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
  prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (PřF JU, PARÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)

  Zoologie / Zoology (2028)
  Předseda: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (PřF JU)
  prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (PřF MU Brno)
  prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG Brno)
  doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)
  doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)
  prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)
  doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
  prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU)
  RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)
  prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

  Staré programy a obory, do kterých už se nepřijímají noví studenti (rok vypršení platnosti akreditace)


  Program Biofyzika / Biophysics, obor Biofyzika / Biophysics (2024)
  Předseda: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU)
  doc. Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
  doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
  doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
  doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)
  prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (FROV JU)
  doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D. (PřF JU)
  prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)


  Program Botanika / Botany, obor Botanika / Botany (2024)
  Předseda: doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.(PřF JU)
  prof. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)
  prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)
  doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (PřF UK)
  doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)
  prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
  doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (PřF UK)
  doc. Pavel Škaloud, Ph.D. (PřF UK Praha)
  doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)
  doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)
  doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (PřF MU Brno)


  Program Biologie / Biology, obor Biologie ekosystémů / Ecosystem biology (2024)
  Předsedkyně: doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU)
  doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ ENTÚ Č. Budějovice)
  RNDr. Tomáš Hájek Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
  RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D. (BC AV ČR ‐ ÚPB Č. Budějovice)
  prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ HBÚ Č. Budějovice)
  RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
  prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU)
  prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR ‐ ÚPB Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)
  RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)


  Program Biologie / Biology, obor Entomologie / Entomology (2024)
  Předseda: prof. RNDr. Nedvěd Oldřich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)
  Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (Ostravská univerzita)
  prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)
  doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)
  RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (UK Praha, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)


  Program Biologie / Biology, obor Parazitologie / Parasitology (2024)
  Předsedkyně: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
  doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)
  doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)
  prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
  RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
  prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. (ZF JU, České Budějovice)
  prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)
  RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
  prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (PřF JU, PARÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)


  Program Biologie / Biology, obor Infekční biologie / Infection Biology (2024)
  Předseda: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (Přf JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, Č. Budějovice)
  MUDr. Jozef Filka, Ph.D. (ZSF JU, Č. Budějovice)
  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
  RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. (PřF JU)
  Prim. MUDr. Václav Chmelík, (Nemocnice Č. Budějovice a.s.)
  doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. (ZSF JU Č. Budějovice)
  Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (3. LF UK Praha)
  doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. ( ZSF JU, Č. Budějovice)
  Prim. MUDr. Miroslav Verner (Nemocnice Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK, Praha)


  Program Biology, obor Hydrobiologie / Hydrobiology (2024)
  Předseda: prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
  Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno) )
  doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice) )
  doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) )
  prof. Mgr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU) )
  prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) )
  doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň) )
  prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) )
  prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK Praha) )
  doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc) )
  prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) )
  doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)


  Program Fyziologie a imunologie/ Physiology and Immunology, obor Fyziologie a vývojová biologie/ Physiology and Developmental Biology (2024)
  Předseda: Prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (PřF JU)
  RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BU AV ČR Průhonice)
  doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. (VÚRH JU, Vodňany)
  prof. RNDr. Jan Gloser, DrSc. (PřF MU Brno)
  RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)
  RNDr. Blanka Kalinová, CSc. (ÚOCHB Praha)
  prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
  prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
  Mgr. Jan Okrouhlík, Ph.D. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. ( BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
  prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)
  doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF MU Brno)
  doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. (PřF UK Praha)


  Program Molekulární a buněčná biologie/ Molecular and Cell Biology,
  obor Molekulární a buněčná biologie a genetika/ Molecular and Cell Biology and Genetics (2024)
  Předseda: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU)
  RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR)
  prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU)
  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
  doc. Hassan Hashimi, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
  prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
  RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (ÚMBR AV ČR)
  prof. RNDr. František Marec, CSc. (ENTÚ AV ČR)
  RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. (PřF JU)
  prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
  doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR)
  prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)
  prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK)


  Program Zoologie / Zoology, obor Zoologie / Zoology (2024)
  Předseda: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (PřF JU)
  prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (PřF MU Brno)
  prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG Brno)
  doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)
  doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)
  prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)
  doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
  prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU)
  RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)
  prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0