• Úvod
 • Studium
 • Informace pro doktorandy

Informace pro doktorandy

Práva a povinnosti doktorandů

Základní práva a povinnosti studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU

Práva a povinnosti studentů vyplývají z novely zákona č. 111/1998 o vysokých školách, ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Opatření děkana o organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU a o stipendiu studentů v doktorských studijních programech. Tyto předpisy obsahují plné znění všech práv a povinností studentů.

Student doktorského studia má právo:

 1. navrhovat osobu školitele;
 2. na základě oznámení o přijetí ke studiu se ve stanoveném termínu zapsat do studia;
 3. po standardní dobu studia v prezenční formě na stipendium, jehož výši stanoví Opatření děkana;
 4. požádat o změnu tématu disertační práce, kterou schvaluje školitel a oborová rada (OR)í;
 5. požádat o změnu individuálního studijního plánu (ISP), kterou schvaluje školitel a oborová rada;
 6. požádat děkana o přestup z jedné formy studia do jiné formy studia, ve které je studijní program též akreditován;
 7. požádat děkana o přerušení studia až na 2 roky;
 8. z důvodu mateřství/rodičovství přerušit studium (uznaná doba rodičovství se nezapočítává do maximální doby přerušení) nebo, pokud pokračuje ve studiu, požádat o úpravu ISP;
 9. podat zdůvodněnou žádost děkanovi s vyjádřením oborové rady o změnu školitele, podmínkou je studentovo plnění studijních povinností. V případě žádosti o nového konkrétního školitele je nutný souhlas navrhovaného školitele;
 10. požádat OR o stanovení okruhu požadavků a zaměření své SZZ;
 11. odstoupit od obhajoby, pokud nedostal oponentské posudky alespoň 6 dnů před termínem obhajoby;
 12. opakovat neúspěšnou státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a obhajobu, pokud nevypršela maximální doba k jejich splnění (u SZZ do konce 5. ročníku, u obhajoby do konce maximální doby studia);
 13. má právo a povinnost být v pravidelném kontaktu se svým školitelem;

Student doktorského studia má povinnost

 1. zřídit si bezprostředně po zápisu do studiafakultní e-mailovou adresu a Identifikační kartu studenta JU. Návod pro první přihlášení najdete na adrese: http://it.prf.jcu.cz/.
 2. do 2 měsíců od zahájení studia předložit elektronicky OR prostřednictvím studijního oddělení „Individuální studijní plán“ (ISP), který vypracoval s navrženým školitelem na základě závěrů přijímacího řízení. ISP tvoří povinně a) vyplněný formulář, který je k dispozici na stránkách PřF, b) seznam kurzů stanovených a doporučených přijímací komisí, včetně předpokládaného časového plánu jejich absolvování zohledňujícím jejich případné prerekvizity c) rámcový časový harmonogram práce na disertaci, d) podrobný plán na první rok studia; obsah, formu a rozsah stanoví OR. Přílohou ISP je Návrh projektu disertační práce, který student použil pro přijímací řízení. Plán odsouhlasený OR zašle na studijní oddělení elektronicky předseda OR. Tím se stává ISP pro studenta závazným.
 3. obnovovat svůj status studenta formou elektronického zápisuve stanovených termínech před každým semestrem (začátkem června pro zimní semestr, v půlce ledna pro letní semestr)kdy si zapíše do IS STAG předmět “Doktorandská praxe” a případně další předměty, zejména předměty stanovené ISP a jazykové kurzy (zapisuje si je postupně po semestrech, kdy bude skládat zápočet či zkoušku). Na konci prvního semestru studia, na konci prvního roku studia a na konci každého akademického roku provede studijní oddělení kontrolu plnění studijních povinností podle IS STAG; je v zájmu studenta včas dodat garantům nevýukových kurzů (stáže, konference) požadované dokumenty a zkontrolovat si zadání zápočtů a výsledků zkoušek garanty kurzů.
 4. soustavné práce na svém disertačním projektu. Plnění této povinnosti potvrzuje školitel každý semestr udělením zápočtu z předmětu“Doktorandská praxe”.
 5. v průběhu prvního roku studia vypracovat kritickou literární rešerši problematiky disertační práce na semináři prezentovat metodiku a záměry disertace. Školitelem schválenou rešerši zašle do konce 10. měsíce prvního roku studia v elektronické podobě předsedovi OR. Zápočet za splnění předmětů Literární rešeršeDoktorandský seminář uděluje předseda OR.
 6. každoročně prezentovat pokroky a výsledky své práce na semináři schváleném OR. Zápočet za splnění předmětu Doktorandský seminářuděluje předseda OR.
 7. každoročně vyplnit formulář„Výroční zpráva o průběhu studia“, ve které uvede plnění svých povinností a stručně popíše pokroky ve své vědecké práci. Výroční zprávu doplní školitel svým stanoviskem k studentově postupu na projektu disertační práce a zašle ji v elektronické podobě do10. na studijní oddělení, které ji doplněnou o absolvované kurzy stanovené studentovi ISP postoupí OR.
 8. do konce standardní doby studia splnit a) pedagogickou činnost v rozsahu 42 hodin za dobu studia; b) úspěšné absolvovat stanovené předměty a angličtinu, c) prezentaci svých výsledků na mezinárodní konferenci; do konce studia dále publikovat alespoň část výsledků své doktorské práce (v časopise s IF nad 0,5 a alespoň u jednoho článku být prvním autorem) aabsolvovat zahraniční stáž (možno absolvovat jako více pobytů o minimální délce jednotlivého 14 dní, celková minimální délka je měsíc, doporučená délka jsou 3 měsíce)Povinnost pedagogické činnosti neplatí pro studenty v kombinované formě studia a v anglických studijních programech.
 9. nejpozději během 5. roku studia se přihlásit ke státní doktorské zkoušce tak, aby jiabsolvoval do konce 5. ročníku studia. Disertační práci a ostatní náležitosti k obhajobě práce musí student odevzdat tak, aby nepřekročil maximální délku studia, která je 6 letDo doby studia se nezapočítává přerušení studia.
 10. důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně pravdivého publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením doktorské disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU:

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (PřF JU)
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

Faculty of Science, University of South Bohemia (FSci USB)
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

Studenti se školiteli na FROV JU uvádějí afiliaci k PřF a FROV JU.

PDF

 

Plány studia

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu APLIKOVANÁ FYZIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOFYZIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOCHEMIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ A EKOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BOTANIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu ENTOMOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu HYDROBIOLOGIE

Individualni studijni plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu INTEGRATIVNÍ BIOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu PARAZITOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu ZOOLOGIE

GA JU

Grantová agentura Jihočeské univerzity podporuje studenty dvěma formami:

a) jako členy týmových projektů (podává zaměstnanec JU, ale v týmech musí být alespoň polovina členů studenty). Projekty jsou tříleté a může docházet k výměně studentů během doby řešení projektu. Projekt umožňuje čerpat prostředky na výzkumnou činnost včetně cestovného a pravidelné i mimořádné stipendium. Student musí být ve standardní době studia plus 1 rok.

b) jako řešitele individuálních projektů (podává student), které jsou zpravidla zaměřeny na výzkumnou činnost prováděnou studenty doktorského studijního programu v prezenčním studiu (a standardní době studia).

Doba trvání individuálního projektu je 1 nebo 2 roky.

Více informací o GAJU naleznete zde.

Finanční podpora zahraničních stáží

Informace o možnostech finanční podpory studentských zahraničních stáží:

 1. Délka stáže 5 – 30 dní – možnost podpory z týmových GAJU projektů, projektů školitelů, katedrálních RVO, ERASMUS programu
 2. Délka stáže 1 – 2 měsíce v zemích EU (členských zemích ERASMUS programu) a stáže delší než měsíc v ostatních zemích – možnost podpory z univerzitního projektu na podporu studentských mobilit, týmových GAJU projektů, projektů školitelů, katedrálních RVO
 3. Délka stáže 2 – 12 měsíců v zemích EU (členských zemích ERASMUS programu) – možnost podpory z ERASMUS programu

Více informací o ERASMUS programu můžete nalézt zde nebo kontaktujte Mgr. Okosy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). 

Paní Okosy má také informace o specifických možnostech podpory do dalších zemí (Rakouska, Norska, Polska, Maďarska, Slovenska…)

Žádosti o podporu z týmových GAJU grantů směřujte na řešitele toho grantu, jehož jste členem.

Žádosti o podporu z univerzitního projektu na podporu mobilit směřujte na proděkana pro doktorské studium (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Součástí žádosti je MOTIVAČNÍ DOPIS (viz níže) . Po návratu odevzdejte ZPRÁVU, kde popíšete splnění cílů stáže uvedených v motivačním dopise, a POTVRZENÍ od navštívené instituce (viz níže).

Každý zahraniční studijní pobyt nebo výzkumná stáž musí být zaevidována PŘED ZAHÁJENÍM (k tomu použijte formulář Zahraniční mobility studentů, který najdete na Formuláře - Přírodovědecká fakulta JU (jcu.cz).

Na konci stáže nezapomeňte požádat o POTVRZENÍ od navštívené instituce o délce Vaší stáže (potřebujete pro získání zápočtu).

MOTIVAČNÍ DOPIS (pokud žádáte podporu z univerzitního projektu) zaslaný proděkanovi pro dokt. studium musí obsahovat:

- Vaše jméno

- rok studia

- studijní program / téma disertační práce

- místo stáže (instituce, jméno navštívené osoby, země)

- délka stáže (pokud víte přesnější data, veďte je)

- cíle stáže (jasně definované)

- finanční budget (cena letenek/jízdenek, ubytování levného typu, jaké další zdroje podpory máte/žádáte – ERASMUS, GAJU, grant školitele, podpora z Akademie, … - uveďte)

Pokud se nakonec změní místo nebo délka stáže (stáž bude kratší nebo v levnějsí zemi), bude i příspěvek proporčně krácen.

Co se bere v úvahu pro přiznání podpory a její výši:

- délka a místo stáže (cenová náročnost dané země)

- podpora z jiných zdrojů

- student může žádat jen o podporu jednoho výjezdu za rok

- přednost mají studenti, kteří nemají dosud splněnou minimální požadovanou délku stáže (1 měsíc)

- pokud je délka stáže delší než 3 měsíce, může být nabídnuta jen podpora 3 měsíců

- celkové množství dostupných financí   

Formuláře

Potřebujete odevzdat Individuální studijní plán, nahlásit svoji stáž k zaevidování, proplatit výuku, přerušit studium, přihlásit se ke státní zkoušce/obhajobě disertační práce, vyplnit poprvé výroční zprávu (nebo se podívat do návodu, jak vyplňovat pro daný rok Výroční zprávu odevzdanou loni)? Formuláře a návody naleznete v sekci Formuláře.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1

0