Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň školy – ze ZŠ na SŠ – biologie

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Typ programu: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele matematiky pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílová skupina: Cílová skupina jsou absolventi studia učitelství pro ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku biologie na střední škole, nebo absolventi DPS (pedagogické minimum).

Profil programu: Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 7469/2021-2-261.

Účel vzdělávání: Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Osvědčení: Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

Forma studia: Kombinace přímé a distanční výuky.

Cíle studia: Cílem programu je po odborné, metodické a pedagogické stránce připravit absolventy učitelských oborů pro SŠ pro výuku dalšího aprobačního předmětu.

Rozsah studia: Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 266 hodin. 

 

Studijní plán (podrobný plán ke stažení v pdf):

Studijní předmět Časová dotace (hod) semestr Typ ukončení
ZS LS

Blok (1) – Oborové přednášky (200 hodin)

Základy buněčné biologie                              

18 1   Zk.

Genetika

18    1 Zk.

Fylogeneze a diverzita organismů

12   1 Zk.

Biologie protist

18   1 Zk.

Zoologická exkurze

10   2 Záp.

Mykologická exkurze

10 2   Záp.

Botanická exkurze                

10   2 Záp.

Fyziologie živočichů a člověka                                            

16   2 Zk.

Fyziologie rostlin

18 1   Zk.

Základy funkční anatomie člověka

24    Zk.

Biogeochemické cykly

14   2 Zk.
Ekologie a biogeografie biomů 16 1   Zk.
Ekologie 16 1   Zk.

Blok (2) – Didaktika biologie (66 hodin)

Seminář z praktické didaktiky přírodních věd 20 2   Záp.
Didaktika praktických cvičení z biologie 16   1 Záp.
Souvislá pedagogická praxe 30 * * Záp.
Konzultace závěrečné práce   * * Záp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je získání dílčích zápočtů a zkoušek  podle podmínek konkrétních lektorů. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné práce před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Úplata za CŽV: Úplata za každý semestr činí 5 355,- Kč, celkem 21 420 ,- Kč.

Minimální kapacita programu: 5 účastníků

Podmínky pro přijetí do programu: Ke studiu v programu DVPP může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické podobě.  Přijetí přihlášky potvrzujeme emailem.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přihláška

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté bude zájemce vyzván k doložení dokladu o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

Administrativní poplatek za přihlášku: Není

Příjem přihlášek: do 31. 7. 2023 na odkazu výše. V případě dotazů nás kontaktuje na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zahájení studia: ZS 2023/2024 (září 2023)

Odborný garant: Mgr. Josef Juráň, Ph.D.

Organizační garant: Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PřF JU České Budějovice.

V případě nenaplnění minimální kapacity 5 účastníků, může být přímá výuka prováděna formou konzultací společných i individuálních, dle dohody.

Průběh studia:

- po přijetí ke studiu jsou studenti vyzváni k vyplnění zápisového listu, kde si vyberou (po případné konzultaci) předměty k zapsání do ZS

- následně jsou zavedeni do studijní agendy, budou jim vytvořeny přihlašovací údaje do organizační struktury a vyzváni k úhradě poplatku za studium (předpis k platbě za další semestry bude dále generován na začátku kazždého dalšího semestru)

- v dalších semestrech si studenti vybírají předměty dle studijního plánu či konzultace s garantem oboru formou předzápisu v příslušném semestru ve studijní agendě

- v semestru, kdy chce student ukončit studium obhajobou závěrečné práce, zapíše si předmět "Konzultace závěrečné práce" a na studijní oddělení odevzdá zadávací protokol ve dvou kopiích (třetí si necháte pro sebe). S garantem si domluví termín obhajoby. Práci je nutné odevzdat (nahrát do studijní agendy) minimálně tři týdny před termínem obhajoby. 
(podbrobný návod k dispozici zde)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0