Biologie ekosystémů

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0511A030064

Popis programu

Navazující magisterský studijní program Biologie ekosystémů zajišťuje výchovu studentů v problematice a metodách současné ekologie, zaměřené především na mechanismy určující charakter a chování ekologických soustav. Jedná se především o funkční vztahy a procesy v ekosystémech a povodích, biogeochemické a biologické cykly, základní stechiometrické principy a vztahy mezi biodiverzitou a funkcí ekosystémů. Důraz je kladen na studium vlivu environmentálních změn a antropogenní zátěže na toky živin, energie a interakce v ekologických společenstvech. Pochopení teoretických základů a principů oboru, nutných pro rozvíjení aplikací, tvoří společný obecný základ znalostí všech studentů programu.
Vzhledem k šíři tématického záběru i odlišnému metodického přístupu zahrnuje program tři základní směry: ekologická analýza a modelování, hydrobiologie a půdní biologie. Směr Ekologická analýza a modelování zahrnuje obecnější aspekty studia procesů v rámci ekosystémů s důrazem na vzájemné interakce organismů a jejich prostředí. Akcentuje přitom propojení teoretických základů oboru s experimentální prací, schopností vztahy statisticky vyhodnotit, matematicky popsat a modelovat a modely používat pro predikci chování organismů v ekosystému za různých podmínek (především s důrazem na globální změny klimatu a antropogenní znečištění). Hydrobiologie je zaměřena na sladkovodní ekosystémy, interakce mezi organismy v rámci potravních sítí a vztahy vodního ekosystému a jeho povodí, vysvětluje mechanismy procesů jako základ úpravy a kontroly vývoje sladkovodního ekosystému žádoucím směrem. Půdní biologie se zaměřuje zejména na procesy přeměny živin, produkci skleníkových plynů, tvorbu a stabilizaci organické hmoty v půdě, na roli půdních organismů v těchto procesech a interakci s ostatními složkami půdního prostředí, vegetací a vodním
prostředím.
Absolvent získá obecné znalosti o základních principech fungování ekosystémů, zahrnujících pochopení cyklů prvků, toků energie, biogeochemických procesů formujících daný ekosystém, jeho oživení, diverzitu i složitost a strukturu potravních sítí a také schopnost zhodnotit vliv environmentálních změn a lidské činnosti na jejich charakter a funkce. Dále se během studia seznámí s terénními a laboratorními metodami využívanými ve výzkumu procesů a zájmových organizmů nebo společenstev ve vodním a půdním prostředí. Velký důraz je kladen na kvantitativní přístupy, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání pokusů a pokusy správně statisticky vyhodnotit. Absolvent bude schopen samostatně řešit odborné a výzkumné úkoly, včetně prezentace výsledků na národní i mezinárodní úrovni a začlenit se do vědecké komunity nebo přejít do praxe, kterou představují například orgány státní správy nebo orgány ochrany přírody.
Předpokládaná kapacita programu je 8-15 studentů ročně s předpokládanými meziročními výkyvy podle momentálního zájmu studentů.
Magisterský program Biologie ekosystémů má blízký vztah k dalším magisterským programům, zejména Botanika a Zoologie, ale i Molekulární biologie a genetika a v rámci programu lze zapisovat další kurzy z jiných magisterských, případně i doktorských programů.
Do programu je zařazena možnost rigorózního řízení v programu Biologie ekosystémů a na program lze navázat doktorským studiem v programech Biologie ekosystémů a ekologie a Hydrobiologie na PřF JU nebo jinými programově blízkými doktorskými programy na jiné vysoké škole v ČR i v zahraničí.
Podle požadavků Pravidel systému zajišťování kvality na JU je program řízen Radou studijního programu.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0