Chemie životního prostředí

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0531A130011

Popis programu

Navazující magisterský program Chemie životního prostředí, je koncipován tak, aby poskytl studentům s chemickým bakalářským vzděláním vyšší specializované vzdělání v oblastech chemie souvisejících s životním prostředím. Protože klíčovou součástí chemie životního prostředí je kvalitativní a kvantitativní analýza, je velká pozornost věnována prohlubování znalostí klasických i moderních analytických technik a osvojování si praktických dovedností v jejich provádění. V teoretické i praktické výuce programu Chemie životního prostředí je využíváno zkušeností předních vědeckých pracovníků v chemii životního prostředí, kteří působí na Přírodovědecké fakultě a zároveň na ústavech Akademie věd ČR (zejména v Biologickém centru AV ČR, v.v.i. - Hydrobiologickém ústavu a Centru výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.). Díky této provázanosti a spolupráci fakulty s pracovišti AV ČR mají studenti možnost využívat nejen vybavení Přírodovědecké fakulty, ale též přístrojové vybavení dalších pracovišť, což rozšíří jejich znalosti i praktické zkušenosti. Program Chemie životního prostředí tedy studentům umožní seznámit se s celou šíří záběru environmentální chemie, a to jak přirozených složek životního prostředí a jejich koloběhů, tak antropogenních složek, včetně jejich vlivu na přirozené podmínky a přeměn, kterým v přírodním prostředí mohou podléhat. Studenti poznají svět moderních analytických technik používaných ke studiu komponent životního prostředí a osvojí si tyto techniky v teoretické i praktické rovině.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pokročilé biochemické moderní instrumentální metody a laboratorními postupy,
 • teoretické i praktické základy chemických disciplín,
 • kombinovat znalosti chemických a biologických oborů,
 • využívat pokročilé znalosti ze studia molekulárních mechanismů metabolických procesů probíhajících v roztocích, biologických membránách a živých organizmech,
 • nové techniky v současném výzkumu molekulární a buněčné biologie,
 • navrhovat, provádět a analyzovat experimenty.
Uplatníte se například jako:
 • chemik,
 • laborant.

Přijímací řízení

Ke studiu v navazujícícm magisterském programu Chemie životního prostředí je přijat uchazeč, který absolvoval chemicky zaměřené bakalářské studium a vyhověl podmínkám přijímacího řízení každoročně vyhlašovaných děkanem PřF ve formě Rozhodnutí a přijímacím řízení do navazujících mag. oborů. Student musí prokázat kromě odborných znalostí a zájmu o obor též znalost angličtiny na takové úrovni, aby již od začátku studia bych schopen studovat odborné články v angličtině. Pokud by se do studia navazujícího oboru Chemie životního prostředí hlásil motivovaný student s bakalářským základem jiným než chemickým, je stanoveno, že by v takovém případě musel nejprve absolvovat všechny teoretické i praktické povinné a příslušný počet povinně volitelných předmětů bakalářského studia v programu Chemie, aby získal veškerý potřebný základ pro nadstavbu předmětů navazujícího magisterského studia předmětného studijního programu Chemie životního prostředí.

Něco navíc

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0