Oddělení jazyků

Studijní materiály

Studijní texty pro BA2 a BA3 NS

Odborný styl - doplňkové materiály

Chemické prvky / Chemical elements
Sb antimony antimon
As arsenic arzén
At astatine astat
B boron bór
Br bromine bróm
Sn tin cín
K potassium draslík
N nitrogen dusík
F fluorine fluor
P phosphorus fosfor
Al aluminium hliník
Mg magnesium hořčík
Cl chlorine chlór
Cr chromium chróm
I iodine jód
Co cobalt kobalt
Si silicon křemík
O oxygen kyslík
Mn manganese mangan
Cu copper měď
Ni nickel nikl
Pb lead olovo
Hg mercury rtuť
Se selenium selen
S sulfur síra
Na sodium sodík
Ag silver stříbro
Te tellurium telur
Ti titanium titan
C carbon uhlík
V vanadium vanad
Ca calcium vápník
H hydrogen vodík
Zn zinc zinek
Au gold zlato
Fe iron železo
Interpunkce / Punctuation
, comma
. full stop/ period (am)
: colon
; semicolon
( ) brackets/ parentheses (am)
' apostrophe
" " quotation marks
dash
hyphen
? question mark
! exclamation mark
/ slash
* asterisk
Hierarchická klasifikace / Hierarchical classification
kingdom říše
phylum (pl.phyla) kmen
division oddělení
class třída
order řád
family čeleď
genus (pl.genera) rod
species (pl.species) druh
Předpony pro doplňkové kategorie
super- nad-
sub- pod-
Matematika / Mathmatics
Základní operace
+ plus add addition
- minus subtract subtraction
x times multiply multiplication
/ divided by divide division
= equals    
Zlomky
Jmenovatelé zlomků mají stejný tvar jako číslovky řadové:
a third třetina
a fifth pětina
a tenth desetina
a hundredth setina
a thousandth tisícina
   
Zvláštní výrazy jsou pouze pro polovinu half a čtvrtinu quarter. V čitateli se stejně jako v češtině užívá číslovek základních:
1/2 one half
3/4 three quarters (fourths)
5/6 five sixths
9/11 nine elevenths
   
U větších zlomků se užívá i v jmenovateli číslovky základní, přičemž lomeno se vyjadřuje pomocí over:
193/247 one hundred and ninety-three over two hundred and forty-seven
(a + b)/x a plus b over x
Mocniny a odmocniny
Kromě výrazů na druhou squared a na třetí cubed se užívá předložky to a číslovky řadové:
101 ten to the first
102 ten squared
103 ten cubed
104 ten to the fourth
105 ten to the fifth
10-n ten to the minus n-th
   
2. od z 10 the square root of ten
3. od z 10 the cube root of ten
4. od z 10 the fourth root of ten
5. od z 10 the fifth root of ten
n. od z 10 the n-th root of ten
Zdroj: Dušková L., Bubeníková L.: Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky
Číslovky vyšší než jeden milion
miliarda billion thousand million 109
bilion trillion billion 1012
  quadrillion   1015
trilion quintillion trillion 1018
  sextillion   1021
kvadrilion septillion quadrillion 1024
  octillion   1027
kvintilion nonillion quintillion 1030
Nepravidelný plurál - výňatek / Irregular plural
Tvoření změnou kmenové souhlásky
man men muž, člověk
woman women žena
foot feet noha, stopa
tooth teeth zub
goose geese husa
mouse mice myš
dormouse dormice plch
louse lice veš
     
Nulový exponent - stejný tvar pro obě čísla
offspring offspring potomek, dítě
means means prostředek
series series řada
species species druhy
     
Substantiva označující některé druhy zvěře
Vždy bez koncovky
sheep sheep ovce
grouse grouse tetřev
deer deer vysoká zvěř
plaice plaice platýs
salmon salmon losos
trout trout pstruh
     
Možná koncovka -s (většinou se však užívá v plurálu bez koncovky!)
antelope antelope(s) antilopa
buffalo buffalo(s) buvol
fish fish(es) ryba
pike pike(s) štika
carp carp(s) kapr
herring herring(s) sleď
moose moose(s) los
partridge partridge(s) koroptev
reindeer reindeer(s) sob
     
Cizí plurály
Některá cizí substantiva odborného charakteru zachovávají původní plurál, který často alternuje s domácí formou. Pokud existují oba tvary plurálu, cizí tvar se používá hlavně v odborném kontextu.
Latinské plurály
alga algae řasa
antenna antennae tykadlo, anténa
formula formulae; -s formule, vzorec
larva larvae larva
nebula nebulae mlhovina
bacillus bacilli bacil
cactus cacti; -es kaktus
focus foci; -es ohnisko
fungus fungi; -es houba
locus loci lokus
nucleus nuclei; -es jádro
radius radii; -es poloměr
stimulus stimuli podnět
syllabus syllabi; -es sylabus, stud. program
apex apices; -es vrchol
appendix appendices dodatek (v knize)
appendix appendixes slepé střevo
index indices; -es index, ukazatel, rejstřík
addendum addenda dodatek
bacterium bacteria baktérie
aquarium aquaria; -s akvárium
curriculum curricula; -s učební osnova
medium media; -s prostředí
maximum maxima maximum
minimum minima minimum
memorandum memoranda; -s poznámka, protokol
spectrum spectra; -s spektrum
stratum strata vrstva (horniny)
symposium symposia; -s sympozium
genus genera rod, druh
Řecké plurály
analysis analyses analýza
axis axes osa
basis bases základ
crisis crises krize
hypothesis hypotheses hypotéza
prognosis prognoses prognóza
thesis theses dizertace
criterion criteria kritérium
phenomenon phenomena jev
Zdroj: Dušková, L.: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny
Science & Scientists
astronomy astronomer
geography geographer
philosophy philosopher
mathematics mathematician
politics politician
statistics statistician
genetics geneticist
physics physicist
systematics systematist
biology biologist
botany botanist
chemistry chemist
entymology entymologist
etymology etymologist
ecology ecologist
hydrology hydrologist
meteorology meteorologist
microbiology microbiologist
mineralogy mineralogist
physiology physiologist
psychology psychologist
psychiatry psychiatrist
taxonomy taxonomist
vulcanology vulcanologist
zoology zoologist
Zkratky / Abbreviations
cf. confer srovnej
l.c., loc.cit. in the passage quoated v citované pasáži
e.g. for example na příklad
et al. and others a jiní
etc. and so on atd.
ib., ibid. in the same place tamtéž
i.e. that is tj.
no. number číslo
op. cit. in the work cited v citovaném díle
p.c. per cent procent
viz. namely totiž

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0