Katedra biologie ekosystémů

Populace

V rámci našeho výzkumu se zabýváme různými aspekty ovlivňující dynamiku populací živočichů a rostlin a ve vodních a terestrických ekosystémech.


Vodní ekosystémy: od jedinců ke společenstvům

Wanted: Postdoc candidate in Quantitative Freshwater Biology for a Junior Group Leader position

Náš výzkum vodních ekosystémů se soustředí na dva hlavní tématické okruhy: populační dynamiku ryb v údolních nádržích a jejich interakce s člověkem (tým J. Kubečky) a životní cykly, populační dynamiku a utváření společenstev vodních bezobratlých v malých nádržích bez ryb (tým D. Boukala). Propojujeme přitom empirické přístupy a práci v terénu s laboratorními experimenty, statistickou analýzou dat a matematickými modely. Hlavními směry našeho současného výzkumu bezobratlých je vliv očekávaných teplotních změn, eutrofizace a struktury habitatů na trofické interakce a fenotypovou plasticitu vybraných druhů vodního hmyzu.


Okruhy témat pro diplomové a doktorské práce:

 • Mapování společenstev vodního hmyzu s aplikacemi v ochraně přírody (terénní výzkum)
 • Utváření společenstev vodních bezobratlých v rekultivovaných pískovnách (terénní výzkum, laboratorní pokusy)
 • Interakce predátor-kořist a jejich ovlivnění vybranými funkčními znaky a faktory prostředí (pokusy, meta-analýzy)
 • Modelování dynamiky populací a společenstev ve vodních ekosystémech (simulační modelování)
 • Chování sportovních rybářů a populační dynamika ryb (zpracování dat z úlovkových statistik, modelování)

Populační dynamika a symbiotické interakce rostlin

Naše skupina se zabývá vlivem abiotických a biotických faktorů prostředí na populační dynamiku rostlin, tj. na klíčení semenáčků, přežívání semen v půdě, přežívání jedinců, kritická stádia životního cyklu a šíření na nová stanoviště. Z abiotických faktorů nás zajímají počasí (teploty, srážky), půdní vlastnosti, typ managementu (kosení versus pastva), z biotických faktorů studujeme herbivorii, složení okolní vegetace, či přítomnost symbiotických organismů (opylovači, mykorhizní houby). Získané výsledky se snažíme převést do praxe při ochraně vzácných druhů rostlin. Dále se zabýváme interakcemi mezi rostlinami a jinými organismy. Studujeme vliv opylovačů na evoluci květních signálů, alokaci zdrojů a reprodukční systémy rostlin, a vliv mykorhizních hub na výběr stanoviště u mykoheterotrofních druhů rostlin.

Okruhy nabízených témat pro diplomové a doktorské práce: 

 • Vliv fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači
 • Význam optických signálů v evoluci květní miméze
 • Ekologie vzácných druhů rostlin
  Úspěšnost transferů vzácných druhů rostlin
 • Význam endosymbiotických hub v mykorhize vstavačovitých rostlin

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0