D91 - Používání soukromých vozidel a služebních vozidel bez přiděleného řidiče při pracovních cestách Přírodovědecké fakulty

Opatření děkanky ze dne 4.11.2019

 1. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo jimi sjednané místo výkonu práce. Vedoucí zaměstnanci nebo jimi pověřené osoby vystavují příkaz k jízdě. Při objednávce referentského vozidla předkládá žadatel vyplněnou Žádanku o přepravu, ve které je vyplněn zdroj financování, z něhož bude cesta uhrazena, podpis příslušné osoby oprávněné disponovat tímto zdrojem financování (např. vedoucí katedry, nositel grantu). Cesta musí být schválená osobou oprávněnou povolovat pracovní cesty.
 2. Řidiči vedou evidenci o době řízení a bezpečnostních přestávkách v listinné formě
  (Záznam o provozu vozidla). Řidič nesmí překročit maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny, za dobu řízení se považuje i přerušení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut (Sbírka zákonů č.168/2002 §3a, b, c).  
 3. Povolovat pracovní cestu lze jen zaměstnanci, který má platné a odpovídající řidičské oprávnění, potvrzení o proškolení řidičů pro oblast bezpečnosti práce vztahující se k řízení a údržbě vozidel, které nesmí být starší 24 měsíců, má lékařské osvědčení o způsobilosti k řízení motorového vozidla u zaměstnanců, kteří dovršili 65, 68 let (dále po 2 letech), zaměstnanec je veden v seznamu osob, které jsou oprávněné tato vozidla řídit.
  Je doporučeno, aby zaměstnanec měl před jízdou uzavřeno pojištění odpovědnosti z výkonu povolání včetně škod způsobených zaměstnavateli při řízení motorových vozidel. Řidič nesmí předat řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky dle této směrnice.
 4. Požádat zaměstnance o použití soukromého vozidla lze jen za předpokladu, že je k vozidlu sjednáno havarijní pojištění vozidla a prokazatelně doložena jeho platnost (např. pojistnou smlouvou, dokladem o zaplacení pojistného na aktuální období).
 5. Školení řidičů pro oblast bezpečnosti práce vztahující se k řízení a údržbě motorových vozidel zabezpečuje osoba pověřená správou autoprovozu. 
 6. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci cestovní náhradu při použití vlastního vozidla podle příslušných ustanovení ZP a platných předpisů. Za řízení referentských vozidel není řidičům poskytována odměna.
 7. Před první jízdou s vozidlem je řidič povinen včas předložit osobě pověřené správou autoprovozu všechny náležité doklady nutné k povolení jízdy a seznámit se s obsluhou, vybavením a řízením daného vozidla. 
 8. Řidič vozidla s přívěsným vozíkem nebo 9místného vozidla je povinen si zabezpečit bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci další poučené osoby, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled.
 9. Toto opatření nahrazuje místní bezpečnostní předpis pro dopravu Přírodovědecké fakulty JU.

Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. D 66 ze dne 4.3.2014 o používání automobilů PřF JU. 

V Českých Budějovicích 4.11.2019

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0