D87 - Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů PřF JU

V souladu s Opatřením rektora č. 344/2016 vydávám Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla stanovují procesy tvorby, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PřF“ a popisují zapojení členů akademické obce PřF do těchto procesů.
 2. Strategickými dokumenty fakulty jsou Strategický záměr vzdělávací́ a tvůrcí činnosti PřF JU  a  Plán realizace strategického záměru vzdělávací́ a tvůrčí činnosti PřF JU. 
 3. V případě, že je proces tvorby, schvalování a zveřejňování strategického dokumentu vymezen zákonnými nebo jinými normami, jimiž je PřF vázána, jsou požadavky těchto norem respektovány. 
 4. Toto opatření se přiměřeně aplikuje i na proces tvorby, schvalování a zveřejnění Výroční zprávy PřF JU. 

Článek 2
Základní pojmy 

 1. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti PřF je základní strategický dokument PF, který je připravován vždy na období pěti let následujících po roce, v němž je Strategický záměr PřF projednáván a schvalován, a to v souladu s dlouhodobými a strategickými záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a Strategickým záměrem JU. 
 2. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PřF je vypracováván vždy pro jeden kalendářní rok. Vychází ze Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PřF a je v souladu se Strategickým záměrem JU a Plánem realizace Strategického záměru JU pro daný rok. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PřF zpřesňuje harmonogram aktivit plánovaných ve Strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PřF pro daný rok. 
 3. Výroční zpráva o činnosti PřF se vypracovává za uplynulý kalendářní rok a její součástí je hodnocení plnění Strategického záměru fakulty a Plánu realizace Strategického záměru fakulty. 

Článek 3
Tvorba, připomínkování a schvalování strategického dokumentu 

 1. Tvorba strategických dokumentů fakulty probíhá na úrovni vedení PřF JU. 
 2. Postup, formu a pořadí připomínkování a schvalování strategického dokumentu stanoví děkan. 
 3. Projednávání a schvalování návrhu Strategického záměru PřF probíhá v těchto grémiích:
  1. projednávání na úrovni vedení PřF,
  2. projednávání na úrovni Vědecké rady PřF.
  3. schvalování na úrovni Akademického senátu PřF, 

Článek 4
Zveřejňování strategického dokumentu 

 1. Strategický dokument PřF je po projednání a schválení příslušnými grémii zveřejněn veveřejné části fakultních internetových stránek tak, aby tento dokument byl volně přístupný. 
 2. Není-li děkanem stanoveno jinak, jsou podkladové materiály pro přípravu strategického dokumentu (např. analýzy, posudky, průzkumy a další kvantitativní a kvalitativní data) považovány za neveřejné.

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkanem s účinností od 30. 1. 2018.

V Českých Budějovicích  22.1.2018

Prof. RNDr. František Vácha, PhD
děkan PřF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0