Opatření děkana č. D 84
upravující podmínky vedení kvalifikačních prací

ze dne 4. prosince 2017
ve znění ze dne 17. ledna 2022

Článek 1. Vedení kvalifikačních prací

  1. Vedoucím bakalářské a magisterské (diplomové) práce může být osoba s vědeckou hodností Ph.D., CSc., nebo vyšší, případně odborník z praxe s dokončeným magisterským nebo inženýrským vzděláním a pěti lety praxe v oboru.
  2. Kvalifikační práci podle bodu 1 může vést i student v doktorském programu s podmínkou, že současně s vedoucím práce bude ustanoven supervizor, který splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v předchozím odstavci. Supervizor poskytuje metodickou podporu vedoucímu práce i bakalantovi či diplomantovi.   
  3. Vedoucí bakalářských a diplomových prací schvaluje a případné supervizory ustanovuje vedoucí katedry. Ustanovení supervizora musí být výslovně uvedeno v zadávacím protokolu kvalifikační práce.
  4. Témata bakalářských a diplomových prací schvaluje vedoucí katedry a garant programu studia.
  5. Vedoucím disertační práce může být profesor, docent, doktor věd nebo jiný významný odborník navržený oborovou radou po schválení děkanem fakulty. Pokud navržený školitel nebyl habilitován nebo nemá titul doktor věd, musí jeho zařazení mezi školitele schválit vědecká rada fakulty. Požadavky na jeho odbornou kvalitu jsou obdobné jako fakultní požadavky na uchazeče o habilitaci. Pokud byl navrhovaný vedoucí již schválen vědeckou radou pro školení doktorandů v jiném programu, schvaluje jeho zařazení mezi školitele daného programu děkan na základě písemného návrhu předsedy oborové rady (garanta programu). Školitele na návrh oborové rady jmenuje děkan. Témata disertačních prací schvaluje oborová rada vedená garantem programu. Pravidla pro disertační práce jsou stanovena Opatřením děkana č. D 62.
  6. Pokud vedoucí práce není zaměstnancem PřF JU, přebírá částečně povinnosti školitele (zejména úkony administrativní povahy) fakultní garant.
  7. Jeden student doktorského studia může vést nejvýše tři kvalifikační práce podle bodu 1.
  8. Jeden akademický pracovník PřF JU může být vedoucím maximálně osmi kvalifikačních prací (v součtu všech diplomových a disertačních). Výjimku z tohoto pravidla může v odůvodněném případě povolit děkan fakulty. Počet vedených bakalářských prací není omezen.

Článek 2. Závěrečná ustanovení

  1. Znění tohoto opatření platné od 4. 12. 2017 se zrušuje.
  2. Toto aktualizované znění nabývá účinnosti dnem vydání.

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU
PRF_cz

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0