D36 - Statut Fakultní školy PřF JU

Opatření děkana ze dne 7. září 2010, (ve znění z 28.1.2022)
kterým se vydává statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

I. Záměr

Příprava budoucích učitelů přírodovědných předmětů na středních školách zahrnuje na PřF JU pedagogickou praxi jako nedílnou součást výuky. Záměrem PřF JU je, aby tato praxe probíhala na vybraných, tzv. fakultních, školách u vybraných učitelů tak, aby byla zaručena kvalitní úroveň pedagogické praxe budoucích učitelů. Dalším záměrem PřF je zapojit učitele z praxe do výuky oborových didaktik.

II. Kritéria pro přiznání označení Fakultní škola (dále FŠ)

 1. Ve škole je realizována kvalitní výuka alespoň dvou přírodovědných předmětů kvalifikovanými a kreativními učiteli různých aprobací a zároveň je tu velmi dobré pomůckové, materiální a technické vybavení pro výuku těchto předmětů. Kvalita výuky se projevuje např. v angažování studentů v mimoškolních studentských pracích na pracovištích AV ČR, PřF JU či v účasti a dobrém umisťování v přírodovědně nebo technicky zaměřených soutěžích středoškolských studentů.
 2. Ve škole jsou do výuky přírodovědných předmětů pravidelně zařazována praktická cvičení či práce studentů v terénu, jsou výrazně uplatňovány inovační trendy ve vyučovacích metodách i v rámci mezipředmětových vztahů. Výuka praktických cvičení probíhá ve specializovaných učebnách a laboratořích (podle typu předmětu).
 3. Vedení školy a jednotliví učitelé zapojení do praxe studentů z PřF JU mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí jak ve formě hospitací, tak ve formě vedení vlastních vyučovacích hodin. Vedení školy i učitelé spolupracují se zodpovědnými pracovníky PřF JU při přípravě a realizaci seminářů pro posluchače učitelství PřF JU, event. při tvorbě výukových materiálů. Vedení školy a učitelé si spolu s odpovědnými pracovníky PřF JU sdělují zkušenosti z pedagogické praxe a konzultují společně záležitosti týkající se pedagogické praxe studentů PřF JU a její náplně, ale též záležitosti týkající se výuky studentů – budoucích učitelů na PřF JU.

III. Okruhy spolupráce PřF JU a fakultní školy a její význam

 1. Na FŠ je možné uskutečňovat bezproblémově pedagogické praxe budoucích učitelů v aprobacích s biologií, chemií, fyzikou, geografií, matematikou a informatikou na základě smluvních vztahů mezi PřF JU, vedením školy a jednotlivými učiteli, a to v takovém rozsahu, aby nenarušoval výuku na FŠ a současně poskytl studentům kvalitní pedagogickou praxi.
 2. Spolupracující učitelé jsou pravidelně informování o akcích pořádaných PřF JU pro studenty a učitele škol, včetně seminářů, kde se mohou seznamovat s novými poznatky v přírodovědných oborech.
 3. Učitelé FŠ se podílejí na realizaci a na recenzích bakalářských a diplomových prací a projektů týkajících se vzdělávání v oborech, v nichž PřF JU zajišťuje vzdělávání budoucích učitelů středních škol.
 4. Učitelé FŠ se mohou podílet na výuce oborových didaktik na PřF JU.

IV. Formální postup k získání označení „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (ve zkratce „FŠ PřF JU“)

 1. Vedení PřF JU a vedení školy schválí záměr fakulty označit školu jako fakultní školu a vyjádří ochotu spolupracovat v duchu tohoto statutu.
 2. Při slavnostní příležitosti bude na základě souhlasu obou stran škole udělen titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podle statutu FŠ PřF JU. PřF JU vystaví osvědčení o udělení titulu a toto osvědčení bude škole při výše zmíněné slavnostní příležitosti předáno. Titul FŠ PřF JU se uděluje na dobu neurčitou, s tím, že PřF JU může titul v odůvodněném případě škole odejmout (a škola se může bez udání důvodu titulu vzdát).
 3. Každoročně v období duben až září konkretizují obě instituce předpokládané oblasti a formy spolupráce (např. ústní dohoda o náslechových hodinách bude učiněna do konce dubna, aby tyto mohly být zohledněny v rozvrhu pro další školní rok, počty studentů na praxi budou upřesněny v červnu a v únoru po zápisech na PřF JU do zimního nebo letního semestru).
 4. V případě, že některá z institucí neplní podmínky statutu, je možné od dohody o spolupráci odstoupit: v případě, že neplní podmínky PřF JU, může FŠ titul vrátit, v případě, že neplní podmínky FŠ, může PřF JU titul odejmout, v obou případech k datu začátku školního, resp. akademického roku.

V. Finanční otázky

 1. Pro zajištění spolupráce v oblasti pedagogických praxí uzavírá PřF JU s FŠ smlouvu o vedení pedagogických praxí, na jejímž základě jsou tito tzv. fakultní učitelé za realizované rozborové hodiny odměňování.
 2. Akce fakulty zaměřené na další vzdělávání učitelů jsou spolupracujícím fakultním učitelům nabízeny přednostně a všem učitelů z FŠ bezúplatně.
 3. Časově omezené krátkodobé poskytování pomůcek pro zkvalitnění výuky je vesměs bezúplatné.

VI. Všeobecná ustanovení

Toto opatření je platné ode dne vyhlášení a je účinné od 28.. ledna 2022.

K tomuto opatření budou vydávány aktualizované dodatky pro každou jednotlivou školu, jíž bude titul FŠ PřF JU udělen. Dodatek bude podepsaný jak děkanem PřF JU tak ředitelem (zástupcem statutárního orgánu) příslušné školy a bude obsahovat seznam oborů akreditovaných na PřF JU, pro něž byla s danou školou spolupráce ohledně pedagogických praxí studentů PřF JU mezi FŠ PřF JU dohodnuta.

V Českých Budějovicích 28.ledna 2022

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0