Opatření děkana č. D114

o oznamovací povinnosti před podáváním projektových žádostí a zaručení vědecké nezávislosti projektových týmů

ve znění ze dne 9. listopadu 2023

Toto Opatření děkana upravuje oznamovací povinnost přípravy projektových žádostí. Cílem opatření je interní informovanost, koordinace a spolupráce při přípravě projektů.

Článek I
Oznamovací povinnost

Každý navrhovatel/-ka projektu (od poskytovatele zahraničního i tuzemského) je povinen/‑na oznámit prostřednictvím Oddělení vědy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) záměr podat konkrétní projektovou žádost, a to nejméně 10 dnů před podáním projektu. V případě fakultního spolufinancování je termín pro oznámení záměru nejméně 15 dnů před podáním projektu pro zajištění dostatečného času na projednání kofinancování akademickým senátem PřF JU.

V případě přípravy finančně náročnějšího projektu (nad 50 mil. Kč), jako jsou např. projekty ERC anebo OP JAK, kontaktuje navrhovatel/-ka Projektové oddělení PřF nejpozději dva měsíce před podáním projektu. Navrhovatel/-ka projektu je dále povinen/-na předem projednat rozpočet projektu s ekonomickým a projektovým oddělením a podat finální návrh rozpočtu projektu nejpozději 10 dnů před podáním projektu a v případě spolufinancování nejpozději 15 dnů před podáním projektu. Finální návrh rozpočtu lze upravovat minimálně a pouze v součinnosti s ekonomickým oddělením.

Oznámení záměru se provede prostřednictvím podepsaného formuláře, který je přílohou č. 1 tohoto opatření a je dostupný na webu PřF.

Záměr musí být odsouhlasen vedoucí/-m organizační jednotky (katedry/vědecko-výzkumného centra/ pedagogického pracoviště), která/-ý tímto deklaruje připravenost organizační jednotky projekt zabezpečit z hlediska prostorových nároků i potřebných lidských zdrojů, zajistit odpovídající podmínky pro jeho úspěšnou realizaci a poskytnout nezbytnou součinnost s administrativou fakulty v průběhu řešení a udržitelnosti projektu, jakož i po ukončení projektu v nezbytných administrativních úkonech (např. příprava kontrolních zpráv poskytovateli, publicita apod.).

Tato oznamovací povinnost se vztahuje i na projekty, jejichž zadávací dokumentace nevyžaduje vyjádření statutárního zástupce fakulty nebo univerzity (děkan, rektor), ale jejichž řešení je plánováno na PřF JU.

Tato oznamovací povinnost se týká i spoluřešitelství projektů (včetně GA ČR).

Tato oznamovací povinnost se nevztahuje na interní univerzitní projekty GA JU, SGA apod.

V případě, že projekt bude podán, aniž by navrhovatel/-ka oznámil/-a záměr potvrzený vedoucí/-m organizační jednotky, může statutární zástupce odmítnout podepsat smlouvu o řešení projektu s poskytovatelem a nebude umožněno řešení projektu v prostorách PřF JU.

 

Článek II
Vědecká nezávislost projektových týmů

Pokud navrhovatel/-ka projektu splní oznamovací povinnost, podání návrhu projektu je schváleno na příslušných úrovních PřF JU a jeho realizace je podpořena příslušným poskytovatelem, je pracoviště navrhovatele (organizační jednotka) povinno jí/jemu i její/‑ho týmu zajistit pro realizaci projektu podmínky, které odpovídají možnostem a standardům na PřF JU, včetně využívání prostor a infrastruktury pracoviště v souladu s postupy a pravidly platnými na PřF JU. Zejména se zavazuje zaručit řešitelce/-i vědeckou nezávislost z hlediska využívání rozpočtu projektu, výběru a řízení členů řešitelského týmu v souladu s příslušnými zákony a dalšími souvisejícími předpisy a interními pravidly JU a PřF JU a oprávnění publikovat vědecké výsledky dle zásad vědecké etiky.

PřF JU se dále zavazuje poskytovat řešitelce/-i během realizace projektu odpovídající administrativní podporu.  Pokud nastanou okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit plnění projektu, bude PřF nebo příslušné pracoviště řešitelky/-e neprodleně o těchto okolnostech informovat.

 

Článek III
Ostatní ustanovení

Součástí tohoto opatření je:
Příloha č. 1 – Formulář záměru podání projektové žádosti
Příloha č. 2 – Časový harmonogram

Tento dokument nahrazuje znění ze dne 21. 12. 2022.

 

V Českých Budějovicích

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
Děkan Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0