Opatření děkana č. D114

o oznamovací povinnosti před podáváním projektových žádostí a zaručení vědecké nezávislosti projektových týmů

ve znění ze dne 1. března 2024

Toto Opatření děkana upravuje oznamovací povinnost a postup při přípravě projektových žádostí. Cílem opatření je interní informovanost, koordinace a spolupráce při přípravě projektů. Opatření dále popisuje zajištění vědecké nezávislosti vědeckých týmů.

 

Článek I
Oznamovací povinnost

  1. Každý navrhovatel projektu (od poskytovatele zahraničního i tuzemského) je povinen oznámit prostřednictvím Oddělení vědy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) záměr podat konkrétní projektovou žádost, a to nejméně 10 dnů před podáním projektu. V případě fakultního spolufinancování je termín pro oznámení záměru nejméně 15 dnů před podáním projektu pro zajištění dostatečného času na projednání kofinancování akademickým senátem PřF JU.
  2. V případě přípravy finančně náročnějšího projektu (nad 50 mil. Kč), jako jsou např. projekty ERC anebo OP JAK, kontaktuje navrhovatel Projektové oddělení PřF nejpozději dva měsíce před podáním projektu. Navrhovatel projektu je dále povinen předem projednat rozpočet projektu s ekonomickým a projektovým oddělením a odevzdat finální návrh rozpočtu projektu ke schválení fakultou nejpozději 10 dnů před podáním projektu poskytovateli a v případě spolufinancování nejpozději 15 dnů před podáním projektu poskytovateli. Finální návrh rozpočtu lze upravovat minimálně a pouze v součinnosti s ekonomickým oddělením.

Oznámení záměru se provede prostřednictvím podepsaného formuláře, který je přílohou č. 1 tohoto opatření a je dostupný na webu PřF.

     3. Záměr musí být odsouhlasen vedoucím organizační jednotky (katedry/vědecko-výzkumného centra/ pedagogického pracoviště), který tímto deklaruje připravenost organizační jednotky projekt zabezpečit z hlediska prostorových nároků i potřebných lidských zdrojů, zajistit odpovídající podmínky pro jeho úspěšnou realizaci a poskytnout nezbytnou součinnost administrativě fakulty v průběhu řešení a udržitelnosti projektu, jakož i po ukončení projektu v nezbytných administrativních úkonech (např. příprava kontrolních zpráv poskytovateli, publicita apod.).

     4. Tato oznamovací povinnost se vztahuje i na projekty, jejichž zadávací dokumentace nevyžaduje vyjádření statutárního zástupce fakulty nebo univerzity (děkan, rektor), ale jejichž řešení je plánováno na PřF JU.
Tato oznamovací povinnost se týká i spoluřešitelství projektů (včetně GA ČR).
Tato oznamovací povinnost se nevztahuje na interní univerzitní projekty GA JU, SGA apod.

     5. V případě, že projekt bude podán, aniž by navrhovatel oznámil záměr potvrzený vedoucím organizační jednotky, může statutární zástupce odmítnout podepsat smlouvu o řešení projektu s poskytovatelem a nebude umožněno řešení projektu v prostorách PřF JU.

 

Článek II
Výběr navrhovatelů v případě omezeného počtu navrhovatelů za instituci

  1. Pokud poskytovatel dotace omezí počet navrhovaných projektů za instituci (např. omezení na jednoho navrhovatele a jednoho spolunavrhovatele za instituci), Oddělení vědy anebo Projektové oddělení PřF rozešle hromadným e-mailem informaci o výzvě i o omezení počtu žádostí za instituci a vyzve zájemce o přípravu projektu, aby potvrdili zájem o podání projektu zasláním krátkého popisu projektu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obvykle s termínem do jednoho týdne.
  2. Vedení fakulty zajistí projednání těchto záměrů s příslušnými vedoucími organizační jednotky zájemce, při které tito vedoucí nebo jejich zástupci prezentují význam projektů pro fakultu především s ohledem na strategické priority rozvoje fakulty. Po těchto jednáních vybere vedení fakulty možné navrhovatele, v případě, že se jedná o omezení ze strany JU, odešle jejich seznam na rektorát JU.

 

Článek III
Vědecká nezávislost projektových týmů

  1. Pokud navrhovatel projektu splní oznamovací povinnost, podání návrhu projektu je schváleno na požadovaných úrovních PřF JU a jeho realizace je podpořena poskytovatelem, je pracoviště navrhovatele (organizační jednotka) povinno úspěšnému týmu zajistit pro realizaci projektu podmínky, které odpovídají možnostem a standardům na PřF JU, včetně využívání prostor a infrastruktury pracoviště v souladu s postupy a pravidly platnými na PřF JU. Zejména se zavazuje zaručit řešiteli vědeckou nezávislost z hlediska využívání rozpočtu projektu, výběru a řízení členů řešitelského týmu v souladu s příslušnou legislativou a oprávnění publikovat vědecké výsledky dle zásad vědecké etiky.
  2. PřF JU se dále zavazuje poskytovat řešiteli během realizace projektu odpovídající administrativní podporu. Pokud nastanou okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit plnění projektu, bude PřF nebo příslušné pracoviště řešitele neprodleně o těchto skutečnostech informovat řešitele nebo poskytovatel.

 

Článek IV
Ostatní ustanovení

Součástí tohoto opatření je:

Příloha č. 1 – Formulář záměru podání projektové žádosti
Příloha č. 2 – Časový harmonogram

Tento dokument nahrazuje znění ze dne 9. listopadu 2023.

 

V Českých Budějovicích

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
Děkan Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0