D103 - k rozsahu oprávnění tajemníka (tajemnice) Přírodovědecké fakulty JU ze dne 1. 4. 2021

V souladu s § 32 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), stanovuji tento rozsah oprávnění tajemníka (tajemnice) Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (dále jen PřF JU):

Tajemník (tajemnice) je oprávněn (oprávněna):

  1. Vykonávat funkci správce rozpočtu v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, vyhláškou MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., a Opatřením rektora k realizaci vnitřního kontrolního systému v platném znění;
  2. Zastupovat PřF JU při kontrolní činnosti externích i interních subjektů; 
  3. Zastupovat PřF JU při úkonech nutných k vyhlášení, průběhu i ukončení veřejných zakázek realizovaných prostřednictvím elektronického tržiště Tender Arena, zadávaných v zavedeném Dynamickém nákupním systému PřF JU i mimo něj podle právních předpisů o veřejných zakázkách v platném znění;
  4. Zastupovat PřF JU u jiných úkolů souvisejících s hospodařením PřF JU dle konkrétních pokynů děkana (děkanky).

V rámci delegovaných pravomocí je tajemník (tajemnice) oprávněn (oprávněna) vystupovat jménem PřF JU při jednáních, činit závazná prohlášení a provádět právní úkony včetně podepisování příslušné dokumentace. 

Toto opatření ruší opatření děkanky č. D 101 a nabývá účinnosti dne 1. dubna 2021. 

 

V Českých Budějovicích 1.  dubna 2021

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0