D69 - Stanovení poplatků za nenárokované administrativní úkony

ze dne 25. září 2011 ve znění ze dne 1. října 2019

Administrativní úkony a písemnosti, na které má student nárok podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, případně podle dalších platných norem, jsou poskytovány fakultou bezúplatně jako součást bezplatného přístupu ke vzdělání. Ostatní, nenárokové administrativní úkony, poskytuje fakulta na základě žádosti studenta, a to za úhradu skutečných nákladů spojených s takovou službou nebo alespoň části těchto nákladů na základě kalkulace odvozené z ceny materiálů
a výše mzdových nákladů za průměrnou dobu potřebnou k provedení požadovaného úkonu.

Toto opatření stanoví výši úhrady za jednotlivé nenárokové úkony dále jmenovitě vyjmenované.

Žádost o provedení úkonu je podávána na studijní oddělení spolu se stvrzenkou o uhrazení poplatku (buď v hotovosti v pokladně PřF JU, nebo bankovním převodem na účet PřF JU – bližší údaje o bezhotovostní platbě jsou na webových stránkách fakulty).

Výše poplatku za jednotlivé úkony jsou stanoveny takto:

 

1

 

Žádost o dodatečnou změnu již provedeného zápisu v době tří týdnů od začátku výuky v semestru (zrušení zápisu kurzu, doplnění dalšího zápisu předmětu po začátku semestru, za jedno podání s jakýmkoli počtem změn[1].

 

80 Kč

2

Žádost o dodatečnou změnu již provedeného zápisu (zrušení zápisu předmětu, doplnění dalšího zápisu předmětu) po ukončení doby k tomu povolené (viz bod 1).

Žádost musí obsahovat adekvátní zdůvodnění, podanou žádost posuzuje studijní proděkan.

150 Kč

3

Žádost o umožnění zápisu po termínu

200 Kč

5 

Žádost o umožnění dodatečné kontroly studia po termínu[2]

200 Kč

6

Žádost o prodloužení zkouškového období  - viz poznámka pod čarou 2.

200 

7

Žádost o vydání dokladu o vykonaných zkouškách

150 Kč

8

Žádost o vydání duplikátu diplomu

250 Kč

9

Žádost o vydání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) u absolventů, kteří ukončili studium na BF JU před 1. lednem 2005:

  • Dodatek k diplomu za bakalářské studium
  • Dodatek k diplomu za magisterské studium

 

 

1500 Kč

1200 Kč

10

Vyřízení jakékoli jiné žádosti o nenárokové administrativní úkony s výjimkou:

  • žádosti o uznání předmětů výstupního minima magisterských oborů, které student absolvoval v rámci bakalářského studia (tato žádost je vyřízena bezplatně);
  • administrativních úkonů spojených s rigorózním řízením (poplatky za tyto úkony řeší samostatná směrnice).

150 Kč

 

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

[1] Zrušení zápisu předmětu, jehož konání bylo zrušeno přednášejícím/katedrou/ústavem je bezplatné.
[2] Při předložení lékařského potvrzení dostatečně zdůvodňujícího žádost o prodloužení termínu zápisu může studijní proděkan poplatek prominout.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0