• Home
 • Exkurze - Přírodovědecká fakulta JU

Exkurze ke kurzu Ochrana vodních ekosystémů

V neděli 22. května jsme uspořádali exkurzi do jižní části Šumavy a blízkého okolí Českých Budějovic. První zastávkou byla hráz naší největší nádrže Lipno, dále jsme navštívili experimentální plovoucí ostrovy v zátoce u Hůrky a návštěvnické středisko u rybníka Olšina. Výše po proudu jsme se zastavili u antimigrační bariéry pro ryby na Vltavě, na Soumarském rašeliništi a prošli se kolem toku, který je upravován činností bobra evropského. U Budějovic jsme zavítali do Přírodní rezervace Vrbenské rybníky, kde jsme pozorovali nejen vodní ptactvo a rybniční soustavu, ale i vegetaci a terestrické živočichy na vlhkých loukách. Poslední zastávkou byl přístav a vodácký areál České Vrbné. Studenti se seznámili s širokou škálou vodních ekosystémů a možnostmi jejich ochrany.

 • Ove 01

 • Ove 02

 • Ove 03

 • Ove 04

 • Ove 05

 • Ove 06

 • Ove 07

 • Ove 08

 • Ove 09

 • Ove 10

 • Ove 11

 • Ove 12

 • Ove 13

Zpět na: Aktuálně z katedry

Český kras a Český ráj byly cílem geologické exkurze

Letošní geologická exkurze proběhla ve dnech 8. – 9. 5. 2023 a směřovala do Českého ráje a Českého krasu. Výhled z rozhledny na Kopanině umožňuje v krajině pozorovat jednotlivé fáze Dawisova geomorfologického cyklu. Odtud přechod na Frýdštejn nabízí sledování hranice metamorfovaných fylitů a nástup pískovcových sedimentů. Rozdíly ve struktuře pískovců jsme sledovali na Malé skále, Betlémských, Suchých a Klokočských skalách, kde jsme navštívili i pískovcové podzemí v jeskyni Postojná. Vyvřelé horniny jsme pozorovali ve Votrubcově lomu na Kozákově, kde jsme měli příležitost i sbírat drobné polodrahokamy. Český kras nám připomněl povrchové krasové jevy, exkurzi obohatily i nálezy drobných zkamenělin a v Lomu Kobyla jsme pozorovali Očkovský přesmyk, kde je patrný překryv mladších sliveneckých vápenců staršími vápenci ze siluru.

Exkurzi vedli M. Lulák a M. Hais. Akce byla financována z projektu Centra pro přírodovědné vzdělávání PřF JU.

Hydrobiologická exkurze 2023

Galerie:
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/1.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/10.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/11.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/12.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/13.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/2.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/3.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/4.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/5.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/6.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/7.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/8.jpg,
 • images/PRF/Marketing/hydrobiologicka-exkurze-2023/9.jpg,

V týdnu 19. až 26. června jsme uspořádali další ročník terénního kurzu Hydrobiologická exkurze KBE/451.
Našim cílem byla letos oblast Sokolovska a Karlovarska, kde jsme navštívili na dvě desítky lokalit s odlišnými vodními biotopy.
Na každé lokalitě jsme popsali prostředí, změřili základní charakteristiky vody pomocí sond, odebrali a určili významné biologické prvky: vodní a mokřadní vegetaci, sinice a řasy plovoucí ve volné vodě, ale i přisedlé. Dále pak jsme pomocí síťky odchytávali bentické bezobratlé, zooplankton, a nakonec pomocí elektrického agregátu i ryby. Z přírodních biotopů jsme navštívili drobný tok Čistá, středně velkou řeku Ohři a Berounku, Národní přírodní rezervaci Soos včetně přilehlého rašeliniště. Z antropogenních pak umělé jezero Medard, odkaliště popílku elektrárny Tisová, bývalý kamenolom Dasnice, Národní přírodní památku pískovnu Erika, kaolinové jezírko Sorgen, Podkrušnohorskou výsypku a několik rybníků.

Studenti se v průběhu exkurze seznámili s rozdílným metodami měření charakteristik, sběru biologického materiálu, jeho zpracování a zapisování do terénního i elektronického protokolu. Na základě toho pak vyhodnotili jednotlivé biotopy a na ně vázaná společenstva. Na závěr exkurze pak studenti vytvořili prezentace shrnující průběh celého týdne.

Děkujeme všem institucím za umožnění vstupů a odběru vzorků!

 

Za organizační tým: Petr Blabolil, Martin Bláha, Jan Hanys Kaštovský, Vojtěch Kolář a Jaroslav Vrba.

Kurz polární ekologie 2022

V červenci opět po dvou letech proběhl kurz polární ekologie na Špicberkách.

8 studentů z bakalářského a magisterského stupně studia nejprve absolvovalo týdenní blokový cyklus přednášek, mimo jiné z klimatologie, geologie, botaniky či zoologie Arktidy. V červenci pak strávili 14 dní na Špicberkách, týden v hlavním městě Longyerbyenu v Payerově domě, a týden na terénní stanici Nostoc, obojí pod správou České arktické výzkumné stanice.

Letošní kurz byl zaměřený na zoologii, přesněji na ornitologii a parazitologii. Studenti si tak vyzkoušeli jak práci v terénu, tak i v laboratoři. Mimo to vyrazili i na botanickou procházku, kterou vedla naše studentka Viky Brožová, a navštívili i bývalé důlní město Pyramiden.

Na více fotek z kurzu se můžete podívat v naší Galerii.

a9d02070-c950-4714-83b6-f17edc56a443  157703f3-79e8-4b6f-95f4-dc13fe9c07bf  489e6325-0cec-4450-9ec2-12d29f84044b  IMG_5076

Nový ročník Péčistů vyrazil na Šumáčku

Galerie:
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_131305.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_133642.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_162706.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_174628.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230922_101603.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230922_104018.jpg,

Tradiční úvodní kurz pro nastupující studenty oboru Péče o životní prostředí - Šumáčka - proběhl jak jinak než na Šumavě, na obvyklém místě v Dobré na konci minulého týdne.

Studenti se dozvěděli nejzákladnější informace o studiu na PřF a následně si vyslechli přehled hlavních témat, jimiž se na katedře biologie ekosystémů zabýváme. Zbytek programu už proběhl v terénu. Po zastávce v Lenoře, kde mohli studenti pozorovat hydrobiology při monitoringu ryb v Teplé Vltavě se výprava přesunula na Třístoličník, odkud vedla cesta k Plešnému jezeru, aby se dozvěděli více o ekosystémovém přístupu ve výzkumu na KBE a vyslechli si naše nejzajímavější poznatky o reakci jednotlivých složek povodí na zotavení z acidifikace a následné kůrovcové disturbance lesa.

Druhý den studenti vyrazili na revitalizované rašelinné louky v okolí Dobré. Zatímco předchozí blok byl věnován spíše teoretickému výzkumu, tato část se věnovala především ochraně přírody v praxi.

Doufáme, že letošní Šumáčka byla poučná i zábavná a přejeme našim novým kolegům mnoho (nejen) studijních úspěchů!

 

Ohlédnutí za Soil and Water Summer school 2022

Jedenáctý ročník mezinárodní letní školy Soil and Water proběhl tento rok opět na česko-německém pomezí Šumavy a závěrečná část pak na Dačicku. Letní škola byla organizována naší katedrou (Tomáš Picek a Zuzana Urbanová) ve spolupráci s Univerzitou v Ulmu. Letní školy se kromě pořádajících univerzit účastnili studenti z partnerských univerzit Estonian Univerzity of Life Sciences, Aix-Marseille Univerzité ale i studenti z Rakouska, Itálie či Brazílie.

Letní škola proběhla formou exkurzí vedených místními odborníky, pracovníky správy NP či výzkumnými pracovníky. Letní škola byla zahájena na bavorské straně Šumavy, výstupem na Grosser Arber, dále jsme navštívili oblast Svarohu a Černého jezera a smíšené „pralesovité“ porosty poblíž Bayerisch Eisenstein. Studenti navštívili i infocentrum NP Bayerischer Wald, kde byli v rámci odborné přednášky seznámeni s historií vzniku národního parku na obou stranách Šumavy a vývojem managementu v tomto území. V okolí Železné Rudy byl pro studenty připraven dvoudenní program ve spolupráci s NP Šumava v rámci projektu LIFE for MIRES (https://life.npsumava.cz). První den se studenti aktivně zapojili do revitalizace lokality Kameničná. Druhý den následovala exkurze v oblasti Skelné, kde byly v minulých letech revitalizovány prameniště a drobné potůčky.  

Další dny se kurz přesunul na třeboňsko a dačicko. Navštívili jsme „eddy covariance“ věž pro měření bilance uhlíku na mokrých loukách u Třeboně a vegetační čistírnu odpadních vod ve Slavošovicích, dále pak rybniční a lesní ekosystémy v okolí Dačic, které v současnosti procházejí obrovskou disturbancí a změnou po odumření většiny smrkových monokultur.  

 • Horské smrčiny ve vrcholové části Velkého Javoru

 • Vrchol Velkého Javoru

 • Pohled z vrcholu Velkého Javoru

 • Smíšené lesy v okolí Bavorské Rudy

 • Vyplňování odvodňovacích kanálu materiálem na lokalitě Kameničná

 • Exkurze revitalizovanými prameništi a potůčky v okolí Skelné

 • Revitalizovaný potok

 • Exkurze nenarušenými mokřady v okolí Skelné

 • Nenarušený rašelinný bor v okolí Skelné

Zpět na: Aktuálně z katedry

Podzimní akce pro učitele a žáky středních škol

Podzimní akce pro učitele a žáky středních škol

Vážení a milí kolegové ze středních škol,

připravili jsme si pro Vás řadu akcí a interaktivních seminářů, které proběhnou u nás nebo s námi v někde v terénu.
Kompletní nabídku včetně kontaktu na přihlášení naleznete v uvedených odkazech a plakátu.

Nenechte si ujít zážitek a vzdělávání spojené dohromady!

Akce
pro učitele

Akce
pro studenty

Kompletní přehled akcí pro střední školy a učitele středních škol, včetně doplňujícího vzdělávání naleznete na stránkách ⇒Centra pro přírodovědné vzdělávání.

Polar Ecology Course 2024

We are very exited to announce  that there will be another Polar Ecology Course in the summer of 2024.

The theoretical part will take place in the CPE building in České Budějovice on May 20-24, the practical part in Svalbard in the first half of July (the date will be specified).

You can find all the necessary information in the presentation here, and also on our website, in the section For students. You can also contact us with any additional questions.

If you are interested, just fill out the online questionnaire and write a motivation letter (max. 5000 characters). The deadline for applications is 15 January 2024.

489e6325-0cec-4450-9ec2-12d29f84044b  11999773_908190455929664_1657929378165280284_o  20045454_1424777277604310_4205478109892818316_o

Pozvánka na Exkurze do divočiny 2023 pořádané Hnutím Duha

Byla spuštěna možnost se přihlásit na některou z výprav letošního ročníku "Exkurze do divočiny 2023" pořádaných Hnutím Duha. Exkurze povedou kromě klasicky navštěvovaných míst Šumavy nově i třeba do NP České Švýcarsko nebo Jizerských hor. "Studenti a zaměstnanci PřF, kteří se zúčastnili předchozích ročníků, měli veskrze pozitivní ohlasy. Jedná se o skvělou příležitost navštívit a intenzivněji poznat zajímavá místa s jedinečnou přírodní hodnotou. Účast vřele doporučuji všem nehledě na odborné zaměření.", zve případné zájemce k registraci Jaroslav Vrba, vedoucí Katedry biologie ekosystémů. Více informací od pořadatele exkurzí níže.

 


Exkurze do divočiny 2023

Přidejte se v létě na poznávací a zážitkové exkurze Hnutí DUHA do divoké přírody!

I letos připravujeme tradiční výpravy se zkušenými odbornými průvodci do známých i neznámých zákoutí šumavské divočiny: na jih k nejvyšší hoře české Šumavy Plechému a Plešnému jezeru i na neobjevené pomezí Vojenského prostoru Boletice, k tajemným šumavským vodám a proslulému Boubínu, ale i na centrální Šumavu na Šumavské pláně a do sousedního Bavorského lesa. Přicházíme i s netradiční Velkou putovní exkurzí napříč NP Bavorský les – čtyřmi dny pro dobrodruhy v divočině těsně za našimi hranicemi s velkým batohem na zádech.

A letos s námi zcela nově můžete vyrazit i do nešumavské divoké přírody: do NP České Švýcarsko, do míst plánovaného NP Křivoklátsko nebo do NPR Jizerskohorské bučiny (jediné české přírodní památky UNESCO). Podrobnosti najdete v nabídce na www.hnutiduha.cz/exkurze


Ilustrační foto: KBE

Zpět na: Aktuálně z katedry

Přivítali jsme nové péčisty

Ve dnech 22. - 23. září proběhl v Dobré na Šumavě tradiční úvodní kurz pro nové studenty oboru Péče o životní prostředí - Šumáčka. První den si čerství péčisti vyslechli základní informace o studiu na PřF a měli možnost poznat hlavní témata, kterými se na katedře zabýváme. Po přednáškovém bloku jsme vyrazili obhlédnout revitalizovaný potok Hučina.
Druhý den jsme zůstali v těsném okolí Dobré a prohlédli si výsledky nedávné revitalizace přilehlých rašelinných luk.

Přejeme našim novým kolegům, aby se jim na naší katedře líbilo a dařilo!

Více fotografií naleznete NA TOMTO ODKAZU.

Zpět na: Aktuálně z katedry

Proběhla exkurze z Technologií ŽP

V úterý 28. března 2023 vyrazili studenti kurzu Technologie ŽP na exkurzi po stopách výroby pitné vody a čištění odpadních vod. První zastávkou byla úpravna vody Plav, druhá největší vodárna v České republice, která vyrábí Budějovickým dobře známou "římovskou" vodu. Studenti byli provedeni provozem, který vodu vyrobenou z přehrady na řece Malši dodává prakticky do celého Jihočeského kraje. Zatímco při úpravě povrchových vod, tedy i v případě římovské vody, jsou největším problémem organické látky, v podzemních vodách se technologie úpravny musí vypořádat především s železem či manganem. To se studenti dozvěděli v ÚV České Budějovice, která využívá vodu z podzemních vrtů v Hrdějovicích a Opatovicích. Tady proběhla i degustace surové železité a finálně přečištěné vody. Hned v sousedství budějovické vodárny je budějovická čistírna odpadních vod (ČOV). Tady studenti sledovali postupné čištění vody od nátoku špinavé vody přes postupné mechanické a biologické čištění až k výtoku přečištěné vody do recepientu, tedy Vltavy. Vedlejším produktem ČOV jsou kaly a studenti se mohli podívat, jak je s nimi nakládáno dál. Exkurze byla zakončena návštěvou kapacitně mnohem menších a technologicky odlišných ČOV v Branišově a Lipí.

Organizátoři exkurze věří, že výprava byla pro studenty poučná a užili si ji i navzdory rozmarům předaprílového počasí. Zároveň všichni zúčastnění velice děkují p. Starovi z ČEVAK a p. Míčkovi z JVS, kteří nás ochotně provedli navštívenými provozy a seznámili se svou prací.

Zpět na: Aktuálně

Proběhlo cvičení z Ekologie půdy

Předminulý týden na Hydrobiologické stanici Univerzity Karlovy Velký Pálenec proběhlo třídenní cvičení kurzu Ekologie půdy. Studenti si vyzkoušeli odběr vzorků půdy z různých ekosystémů a provedli některé základní analýzy. Našel se i čas pro společenské vyžití.

Zpět na: Aktuálně z katedry

Studenti Péče o ŽP vyrazili na exkurzi do severočeské hnědouhelné pánve

Studenti oboru Péče o životní prostředí se v dubnu v rámci kurzu Aplikovaná ekologie I. vypravili na exkurzi do severočeské hnědouhelné pánve. Viděli ekosystémy zničené, přetvořené i nově vznikající a seznámili se s některými specifickými aspekty života v těsném sousedství s důlní činností a těžkým průmyslem.

Studenti kurzu Krajinná ekologie 1 si prohlédli krajinu z balónu

19. května 2023 se uskutečnila exkurze ke kurzu Krajinná ekologie 1 tentokrát z balónu. Cílem bylo sledování krajinné struktury z výšky několika stovek metrů nad zemí. Start byl v ranních hodinách nedaleko Kájova u Českého Krumlova a díky větru z východu jsme směřovali směrem k Boleticím, před nimiž jsme po hodině letu přistáli. V tuto jarní dobu bylo možné odlišovat bukové, smrkové a jedlové porosty. Zajímavostí byly i zřetelné drenážní odvodňovací systémy na loukách či projevy podhoubí na rozložení živin v půdě, které se projevuje kruhovými útvary. Důležité bylo i sledování objektů paměti krajiny jako zřetelné hranice původních plužin či staré ovocné dřeviny jako pozůstatek zaniklých sídel. V rámci exkurze byly pořízeny i snímky, se kterými se bude dále pracovat na cvičení v následujícím semestru.

Exkurze se zúčastnili studenti učitelských oborů i programu Péče o životní prostředí. Akce probíhala pod vedením M. Haise a P. Karvánkové. Akce byla financována z projektu Centra pro přírodovědné vzdělávání PřF JU.

Studenti kurzu Technologie ŽP navštívili Vodní elektrárnu Orlík

Druhá exkurze kurzu Technologie ŽP vedla pod hráz Orlické přehrady do Vodní elektrárny Orlík. Studenti se nejprve seznámili s fungováním sítě hydroelektráren v Česku a následně s historií elektrárny od uvedení do provozu na začátku šedesátých let 20. století, přes závažné poškození během povodní v roce 2002, až po plány do blízké budoucnosti, kdy elektrárnu čeká významná modernizace. Po nezbytném vysvětlení technologického principu výroby elektřiny za pomoci vodních turbín se studenti vydali do zázemí elektrárny. Během prohlídky provozu měli možnost přímo ve strojovně pozorovat jednu z Kaplanových turbín v akci. Na závěr exkurze skupinka návštěvníků dorazila pod těleso hráze Vodní nádrže Orlík, kde byla zajímavá exkurze ukončena pohledem na pootevřený Johnsonův ventil v patě hráze, který slouží k řízenému upouštění vody ze dna přehrady.

Z hydrobiologického praktika v Novohradských horách

V úterý 31. května jsme zavítali na základnu Dálava u Benešova nad Černou, kde jsme studenty kurzu Terénní praxe II seznámili se základními limnologickými a ichtyologickými technikami. V říčce Černé jsme lovili ryby elektrickým agregátem a v rybníce U Kovárny do zátahové sítě. Dále jsme měřili základní parametry vody sondami, odebrali bentické bezobratlé metodou kick sampling a vyzkoušeli si lov vrhací sítí. Nechyběla ani demonstrace pitvy ryby, kde se studenti seznámili s anatomií a morfologií kapra obecného a sumečka afrického. Následně si studenti pitvu sami vyzkoušeli.

V Černé jsme zjistili druhy typické pro čisté vody pstruhového pásma jako jsou mihule potoční, pstruh obecný, střevle potoční a vranka obecná i druhy, které sem splaveny během výlovů výše položených rybníků, konkrétně plotice obecné a invazní střevličky východní. Kromě ryb, jsme objevovali bezobratlé vodní organismy charakteristické pro tekoucí vody. V rybníce jsme chytli vysazené kapry obecné, u dna žijící hrouzky obecné a velmi potešivé bylo ulovení kriticky ohrožené slunky obecné.

Studenti byli seznámeni se základními charakteristikami obou lokalit. Získaná diverzita ryb, mihule a vodních bezobratlých umožnila názornou ukázku determinačních znaků a objasnit vliv prostředí na strukturu společenstva.

 

Zpět na: Aktuálně z katedry

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0