• Home
 • Research
 • Doctoral studies

Doctoral studies

Doktorské studijní programy

Název studijního programu

Platnost akreditace do

Instituce s rozšířenou akreditací

Garant oboru

Katedra

Biofyzika/ Biophysics

28.7.2030

Biologické centrum AV ČR
Mikrobiologický ústav AV ČR

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.

Katedra fyziky

Biochemie / Biochemistry

28.12.2028

 

prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Katedra chemie

Entomologie/ Entomology

16.11.2028

Biologické centrum AV ČR

prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Katedra zoologie

Hydrobiologie/ Limnology

16.11.2028

Biologické centrum AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR 

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Katedra biologie ekosystémů

Parazitologie/ Parasitology

16.11.2028

Biologické centrum AV ČR

doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Katedra parazitologie

Biologie ekosystémů a ekologie/ Ecosystem Biology and Ecology

16.11.2028

Biologické centrum AV ČR

doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.

Katedra biologie ekosystémů

Botanika/ Botany

16.11.2028

Botanický ústav AV ČR

doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.

Katedra botaniky

Integrativní biologie/ Integrative Biology

16.11.2028

Biologické centrum AV ČR
Mikrobiologický ústav AV ČR

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Katedra molekulární biologie a genetiky
Katedra medicínské biologie
Katedra experimentální biologie rostlin
Katedra zoologie

Zoologie/ Zoology

16.11.2028

Biologické centrum AV ČR

prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Katedra zoologie

Všechny obory jsou akreditovány pro studium v českém a anglickém jazyce, mimo Biofyziku / Biophysics, která je akreditována jen pro denní studium, lze všechny studovat formou denního nebo kombinovaného studia a ve všech případech je standardní doba studia 4 roky

Práva a povinnosti doktorandů

Základní práva a povinnosti studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU

Práva a povinnosti studentů vyplývají z novely zákona č. 111/1998 o vysokých školách, ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Opatření děkana o organizaci studia v doktorksých studijních programech na PřF JU a o stipendiu studentů v doktorských studijních programech. Tyto předpisy obsahují plné znění všech práv a povinností studentů.

1. Po obdržení oznámení o přijetí ke studiu se student ve stanoveném termínu dostaví na studijní oddělení, obdrží “Výkaz o studiu na vysoké škole” (index). Zároveň si povinně zřídí fakultní e-mailovou adresu (pokud se rozhodne ji nepoužívat, je jeho povinností a zájmem přesměrovat si došlé zprávy na jinou používanou adresu) a Identifikační kartu studenta JU. Návod pro první přihlášení najdete na adrese: https://www.prf.jcu.cz/struktura-prf/it-sluzby.html

 2. Studentům v prezenční formě studia náleží po standardní dobu studia stipendium. Jeho výši stanoví Opatření děkana.

3. Do 2 měsíců od zahájení studia předloží student oborové radě prostřednictvím studijního oddělení „Plán doktorského studia“ (1 výtisk + elektronicky), který vypracoval s navrženým školitelem na základě závěrů přijímacího řízení. Plán doktorského studia tvoří povinně a) vyplněný formulář, který je k dispozici na studijním oddělení nebo na www PřF, b) rozbor zadání doktorské disertace; obsah, formu a rozsah stanoví oborová rada.

4. Po celou dobu studia, tj. do obhájení disertační práce, musí být student veden ve stavu studentů – tato evidence se obnovuje zápisem před začátkem každého semestru, kdy si student zapíše předmět “Doktorandská praxe” a případně další, studijním plánem stanovené předměty včetně jazykových kurzů (zapisuje si je postupně po semestrech, kdy bude skládat zápočet či zkoušku). Na konci prvního roku studia a na konci každého akademického roku musí student předložit “Výkaz o studiu” na studijní oddělení ke kontrole.

5. Samostatnou práci studenta potvrzuje školitel každý semestr udělením zápočtu předmětu “Doktorandská praxe”.

6. Nejpozději do konce prvního roku studia student vypracuje a předloží kritickou literární rešerši problematiky disertační práce a na semináři prezentuje metodiku a záměry disertace. Školitelem schválený výtisk rešerše předá a v el. podobě zašle na studijní oddělení; rešerši posoudí oborová rada. Zápočet za splnění předmětů Literární rešerše a Doktorandský seminář uděluje předseda Oborové rady.

7. Student každoročně prezentuje pokroky a výsledky své práce na semináři schváleném oborovou radou. Zápočet za splnění předmětu Doktorandský seminář uděluje předseda Oborové rady.

8. Každoročně student odevzdá na předepsaném formuláři „Výroční zprávu o průběhu studia“, ve které uvede plnění svých povinností a stručně popíše pokroky ve své vědecké práci (uvedou se mj. absolvované předměty, plnění pedagogických povinností, prezentace výsledků na konferencích, publikování dílčích výsledků disertační práce, zahraniční stáže a pod.). Výroční zprávu v elektronické podobě plus školitelem schválenou zprávu s podpisy garantů kurzů, ve kterých student plnil pedagogickou praxi, předloží student vždy k 31.10. prostřednictvím studijního oddělení oborové radě.

9. Do konce standardní doby studia musí student prokázat (např. formou zápisů ve výročních zprávách, jiným písemným potvrzením) a) pedagogickou činnost v rozsahu 42 hodin za dobu studia; b) úspěšné absolvování stanovených předmětů a angličtiny, c) prezentaci svých výsledků na mezinárodní konferenci, do konce studia dále publikaci alespoň části výsledků své doktorské práce (v časopise s IF nad 0,5) a absolvování zahraniční stáže (možno absolvovat jako více pobytů o minimální délce jednotlivého 14 dní, celková doporučená délka jsou 3 měsíce). Povinnost pedagogické činnosti neplatí pro studenty v kombinované formě studia.

10. Standardní doba studia v doktorském programu je 4 roky. Před jejím koncem se musí student přihlásit ke státní doktorské zkoušce. Disertační práci a ostatní náležitosti k obhajobě práce musí student odevzdat tak, aby nepřekročil maximální délku studia, která je pro prezenční studium 5 a pro kombinované 6 let. Do doby studia se nezapočítává přerušení studia, jež může celkově činit až 2 roky, a mateřská/rodičovská dovolená.

11. Studenti jsou povinni důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením doktorské disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádějí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU.

Dotazy a žádosti předkládejte na studijní oddělení (referentka paní Ivana Voldřichová, Bc. Petra Korcová, tel. linka 2262), případně proděkanovi (doc. Marie Šmilauerová, tel. linka 2386, e-mail: majka@prf.jcu.cz; pracovna 217 v budově katedry botaniky, Na zlaté stoce 1A).

Složení oborových rad
Oborové rady doktorských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě JU
Stav k 27.5.2020

Hydrobiologie

Obor Hydrobiologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Hydrobiology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777  2346   e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno)
 • doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • prof. RNDr.  Jan Kubečka,CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK)
 • doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) 
 • doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. ( PřF JU, BC AV ČR-HBÚ Č. Budějovice)

Entomologie

Obor Entomologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Entomology se standardní dobou studia 4 roky 

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777  2253   e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.(PřF UP)
 • Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (PřF OU)
 • doc. RNDr. Martin Konvička, PhD. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Stanislav Pekár, Ph.D. ( PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)
 • doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)
 • RNDr. Jan Šobotník, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR Praha) 
 • RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Obor Molekulární a buněčná biologie a genetika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Molecular and Cell Biology and Genetics se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777  2229   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
 • MVDr. Martin Anger, Ph.D. (ÚŽFG AV ČR Liběchov)
 • RNDr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU Ostrava+ PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (BC  AV ČR - PaÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (BC AV ČR – ÚMBR České Budějovice)
 • prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR Třeboň)
 • prof. RNDr. František Marec, CSc. (PřF JU,  BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU,  BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
 • prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK Praha)
 • RNDr. Martin Tichý, Ph.D. ( MBÚ AV ČR Třeboň)

Fyziologie a vývojová biologie

Obor Fyziologie a vývojová biologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Physiology and Developmental Biology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice, PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777  2353   e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BU AV ČR Průhonice)
 • doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. (VÚRH JU, Vodňany)
 • prof. RNDr. Jan Gloser, DrSc. (PřF MU Brno)
 • RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)
 • RNDr. Blanka Kalinová, CSc. (ÚOCHB Praha)
 • prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • Mgr. Jan Okrouhlík, Ph.D. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. ( BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. František Sehnal, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF  MU Brno)
 • doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. (PřF UK Praha)

Botanika

Obor Botanika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Botany se standardní dobou studia 4 roky 

Rozšíření akreditace: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice 

doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.(PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777 2383   e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • doc. RNDr. Milan Chytrý, CSc. (PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)
 • prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)
 • prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň) 
 • RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)
 • prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) 
 • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
 • doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)

 Biologie ekosystémů

Obor Biologie ekosystémů se standardní dobou studia 4 roky
Obor Ecosystem Biology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777 5357  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (MBÚ AV ČR Praha)
 • doc. Ing. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – ENTÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (BÚ AV ČR)
 • prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU)
 • prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR  - ÚPB Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)
 • RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)

Parazitologie

Obor Parazitologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Parasitology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr.  Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR  - PaÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777 5420  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PaÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.  (PřF JU, BC AV ČR – PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. ( ZF JU, České Budějovice)
 • prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)
 • doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. ( PřF JU, BC AV ČR -PaÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)

Zoologie

Obor Zoologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Zoology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Rozšíření akreditace: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno

doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. – (PřF JU) (předseda)  od 7.3.2017
telefon: 38 777 2240  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. ( PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. ( ÚŽFG Brno)
 • doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)
 • doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)
 • doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU) 
 • RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) 

Biofyzika

Obor Biofyzika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Biophysics se standardní dobou studia 4 roky 

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rozšíření akreditace: Centrum výzkumu globální změny  AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (Př.F. JU) – (předseda)
telefon: 38 777 6259  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. (MFF UK Praha)
 • Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)
 • doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)
 • prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)
 • prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (Škola komplexních systémů FROV JU)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)

Infekční biologie

Obor Infekční biologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Infection Biology se standardní dobou studia 4 roky

prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (Přf JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice) – (předseda)
telefon:38 777 5468 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, Č. Budějovice)
 • MUDr. Jozef Filka, Ph.D. (ZSF JU, Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. ((PřF JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice)
 • Prim. MUDr. Václav Chmelík, (Nemocnice Č. Budějovice a.s.)
 • doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. (ZSF JU Č. Budějovice)
 • Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (3. LF UK Praha)
 • prof. RNDr. Ludmila Prokešová, CSc. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK Praha)
 • doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. ( ZSF JU, Č. Budějovice)
 • Prim. MUDr. Miroslav Verner ( Nemocnice Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK, Praha)

Biochemie

Obor Biochemie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Biochemistry se standardní dobou studia 4 roky

prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. (PřF JU, České Budějovice) – (předseda)
Telefon:38 777 6234    e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
 • doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. ( ÚEB AV ČR   Brno)
 • Mgr. Ivana Nemčovičová, Ph.D. (BRC SAV Bratislava)
 • RNDr. Pavlína Řezáčová, Ph.D. (ÚMG  AV ČR Praha)
 • prof. RNDr. Bohdan Schneider, CSc. (Biocev Praha)
 • RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (PřF JU České Budějovice)
 • RNDr. Ľubica Urbániková, CSc. (ÚMB SAV Bratislava)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0