Měřicí a výpočetní technika

Bakalářský obor Měřicí a výpočetní technika je nabízen prezenční a kombinovanou formou studia. Absolventi oboru jsou schopni se orientovat v odborných technických pojmech, detailněji chápat problémy se kterými se setkávají v praxi a samostatně nalézat jejich řešení.


Díky širším vědomostem by se snáze uplatnií při práci s novými přístroji a moderními technologickými postupy.
Naši absolventi pracují u prestižních zaměstnavatelů v regionu jako jsou Robert Bosch, s.r.o., JE Temelín, Motor, Jihostroj Velešín a další.

Studium je nabízeno ve dvou formách:                                                            

  • Denní studium
  • Kombinovaná forma studia

Denní studium probíhá jako řádné studium na vysoké škole formou přednášek, cvičení, seminářů a samostatných prací studentů.

Výuka studentů kombinovaného studia probíhá pravidelně vždy jedno odpoledne v týdnu:
1. ročník - středa,
2. ročník - úterý,
3. ročník - čtvrtek.

Velká míra studia připadá na samostatnou práci studenta. Stejně jako u prezenční formy studia platí, že cvičení jsou povinná. Účast na přednáškách povinná není, přesto je více než vhodné, aby neúčast studenta na přednáškách byla co nejmenší z důvodu získání očekávaných znalostí a zvládnutí probírané látky.Kromě této výuky studenti absolvují zbylé předměty v  blocích. Ty bývají plánovány buď na začátek semestru, o sobotách, v dopoledni před odpolední výukou,případně ve zkouškovém období.

Odevzdávání BP a státní závěrečná zkouška probíhají dle akademického kalendáře Přírodovědecké fakulty.