Doktorské studijní programy

Aplikovaná fyzika 

Doktorský studijní program Aplikovaná fyzika je zaměřen na přípravu kvalifikovaných pracovníků, s pokročilým fyzikálním vzděláním, kteří dokáží řešit rozsáhlé spektrum problémů na pomezí vědecké a technické praxe. Studenti si v rámci svého studia mohou vybrat vlastní odborné zaměření v oblasti experimentální fyziky a počítačového modelování a simulací...

Botanika

Studijní obor poskytuje školení studentů ve všech základních botanických disciplínách zahrnujících problematiku nižších i vyšších rostlin, případně hub a lišejníků. Systematická témata se zabývají mikroevolučními procesy (zejména studium hybridizace, polyploidní a kryptické speciace), ekologickou diferenciací populací a fylogeografií cévnatých rostlin...

Biofyzika

Studijní obor biofyzika je zaměřen na vědeckou práci studentů v oblastech na hranicích fyziky, chemie a biologie. Studenti biofyziky se ve svých doktorských projektech zabývají především řešením problémů spadajících tematicky do biologie a/nebo chemie, a tyto problémy řeší pomocí fyzikálních metod. Nabízené doktorské projekty jsou jak teoretické tak experimentální,...

Biochemie

Studijní obor Biochemie je zaměřen na přípravu kvalifikovaných vědeckých pracovníků s nejvyšším stupněm vzdělání pro práci ve všech oborech biochemie, která v dnešní době představuje multidisciplinární obor zahrnující vědy chemické, biologické a fyzikální. Absolventi programu - budoucí vedoucí pracovníci s vědeckými předpoklady pro práci v...

Biologie ekosystémů a ekologie

Studijní program zajišťuje školení studentů v problematice a metodách současné ekologie, zaměřené především na mechanismy určující chování ekologických soustav. Jedná se o propojení živočišné a rostlinné ekologie, a to jak v terestrickém, tak akvatickém prostředí. Zvláště jsou studovány mezipopulační vztahy na všech...

Entomologie 

Studijní obor poskytuje školení studentů v základních entomologicky orientovaných disciplinách a jejich širším vědním základě zajištěné školiteli aktivně působícími v entomologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního výzkumu biologie hmyzu, a to jak v rovině obecné...

Hydrobiologie

Hydrobiologie poskytuje studentům vzdělání v problematice a metodách současné limnologie a hydrobiologie se zaměřením především na výzkum jezer, rybníků a údolních nádrží, chemických procesů a přeměny živin v produkčních a mikrobiálních procesech probíhajících v povrchových vodách. Na rozdíl od jiných českých vysokých škol nabízíme plnohodnotné postgraduální vzdělávání díky vědeckému zázemí, výzkumné infrastruktuře a úzké spolupráci s Hydrobiologickým a Entomologickým ústavem (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.) a Centrem Algatech v Třeboni (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.). 

Parazitologie

Program Parazitologie poskytuje výuku studentů v základních parazitologicky zaměřených oborech zajišťovaných lektory působícími v parazitologickém výzkumu s využitím moderní přístrojové techniky. Předložená témata disertačních prací jsou v oblasti základního výzkumu biologie parazitických organismů a jejich vztahu k hostitelům a v oborech lékařské a veterinární parazitologie. Získané znalosti umožní absolventům uplatnit se ve specializovaných lékařských a veterinárních laboratořích, v základním výzkumu a ve vzdělávání. Výzkum je založen na aplikaci moderních metod a špičkového přístrojového vybavení v úzké spolupráci s ústavy...

Vzdělávání v biologii

Zoologie

Program Zoologie poskytuje studentům metody a témata moderní zoologie, ekologie a evoluce zvířat. Program nabízí široké spektrum výzkumných témat pro disertační práce se zaměřením na živočišnou systematiku a fylogenezi, genetiku, ekologii a chování bezobratlých, ryb, ptáků a savců včetně člověka. Získané vzdělání umožní absolventovi pracovat v oblastech základního výzkumu, ochrany přírody, vzdělávání a kultury (muzea a zoologické zahrady). Program je garantován katedrou zoologie ve spolupráci s ústavy AVČR i dalšími pracovišti, včetně zahraničních.

Integrativní biologie

Doktorský program Integrativní biologie sdružuje obory biologie, které využívají podobné metodické přístupy z oblastí molekulární a buněčné biologie, molekulární až orgánové fyziologie a biochemie, imunologie, infekční biologie, proteomiky, genetiky a genomiky, podpořené bioinformatikou a matematickým modelováním. 

Doktorský program pokrývá molekulárně buněčnou a vývojovou biologii a fyziologii na myších a hmyzích modelech, rostlinách i jednobuněčných organismech, molekulární fylogenetiku, evoluční cytogenetiku a molekulární integrativní fyziologii a imunologii s vybranými biomedicínskými problémy.

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Entomologický ústav, Parazitologický ústav a Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice a Mikrobiologický ústav AV ČR Třeboň.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1

0