Katedra biologie ekosystémů

Magisterské studium na KBE

Magisterský studijní obor Biologie ekosystémů

Tento studijní obor spadá do magisterského studijního programu Biologie. Biologie ekosystémů představuje moderní obor propojující klasickou biologii se studiem procesů na úrovni ekosystémů. Ty chápeme jako území (třeba les, louku nebo rybník), kde žijí organismy ve vzájemných vztazích a současně ve vztahu s neživým prostředím. Studium ekosystémů proto spolu s biologickými disciplínami zahrnuje alespoň základní znalosti chemie, biochemie nebo předmětů o neživé přírodě. Jak název oboru napovídá, klademe důraz hlavně na biotickou složku ekosystémů. Učíme studenty jednotlivé složky ekosystémů pojmenovávat, hledat příčinné závislosti a vztahy mezi organismy a jejich prostředím a rozumět procesům, které v ekosystémech probíhají.

V rámci oboru Biologie ekosystémů se studenti mohou specializovat na suchozemské a vodní prostředí nebo se zaměřit více na praktickou problematiku v rámci následujících specializací: Ekologie, Hydrobiologie, Půdní biologie, Aplikovaná ekologie a Biologie ochrany přírody.

Studium zahrnuje také celou řadu metod od standardních fyzikálně chemických měření přes měření aktivity a fyziologických vlastností jedinců, populací a společenstev vodních a půdních organismů po molekulárně biologické metody studia mikrobních společenstev v jejich přirozeném prostředí. Jako jediná fakulta v ČR vyučujeme i metody studia přirozeného výskytu stabilních izotopů v systémech rostlina – půda – voda.

Studenti vypracovávají své diplomové práce v návaznosti na výzkum probíhající na PřF a v úzké spolupráci s ústavy Akademie věd ČR, především Ústavem půdní biologie, Hydrobiologickým, Entomologickým a Botanickým ústavem. Náš výzkum probíhá jak v terénu, tak pomocí laboratorních experimentů a počítačových simulací, jejichž cílem je pochopit příčinné závislosti pozorovaných jevů. Zkoumáme například půdní ekosystémy na Šumavě a v severské tundře, ekosystémy českých i zahraničních jezer a nádrží od mikrobů po ryby nebo společenstva bezobratlých v tůních a rybnících. Zpracování získaných vzorků probíhá v dobře vybavených laboratořích. V rámci praktičtěji zaměřených prací studenti spolupracují pod vedením pedagogů PřF JU s orgány ochrany přírody.

Co budou studenti umět:

  • propojovat široké spektrum teoretických i praktických znalostí se zaměřením na fungování ekosystémů
  • provádět různé typy sledování a experimentů v terénu nebo v laboratoři včetně použití molekulárních metod
  • statisticky zpracovat a vyhodnotit biologická a environmentální data
  • v praxi používat znalosti různých přírodovědných oborů (botanika, zoologie, ekologie)

Uplatnění:

Absolventi naleznou uplatnění zejména ve výzkumných a aplikačních pracovištích a v laboratořích biologie a ŽP. Mohou se také uplatnit v orgánech státní správy, samosprávy, nevládních organizacích a podnikatelských subjektech zabývajících se ochranou  životního prostředí, řízením či ochranou ekosystémů a v zemědělském, lesnickém a vodohospodářském výzkumu. Nacházejí i uplatnění v profesích zaměřených na popularizaci vědy v různých médiích. Absolventi se zájmem o vědeckou práci mohou pokračovat v navazujícím doktorském studiu přímo na PřF JU nebo na jednotlivých ústavech AV ČR. V neposlední řadě mohou absolventi dvouoborového studia najít uplatnění jako pedagogové  v českých i zahraničních vzdělávacích institucích.


Magisterský studijní obor Ecology

Tento studijní obor je veden pouze v anglickém jazyce. Více informací lze nalézt zde.


Důležité odkazy


Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0