Menu

Pokyny k vyplňování HAP na PřF, duben 2017

Pokyny k vyplňování Hodnocení akademických pracovníků (HAP) na PřF


Vážené akademické pracovnice a pracovníci s úvazkem alespoň 20%,

v dubnu 2017 probíhá na JU Hodnocení akademických pracovníků. Prosím Vás o vyplnění formuláře do 24.4., aby mohli vedoucí pracovišť zkontrolovat stav během posledního týdne dubna.

Týká se všech akademických pracovníků, kteří mají úvazek na fakultě alespoň 20% (součet fakultních úvazků včetně grantů).

 

Dear faculty members with at least 20% affiliation at the Faculty of Science USB,  please fill in the web form for Academic Staff Performance Evaluations (HAP) between Apr 1 and Apr 24, 2017, to allow your departmental head to check the status during the last week of April.
The form can be displayed in English, but since not all instructions are given in English, you might need assistance of your Czech colleagues :-(

 

Postup:

Nalogujte se na adrese http://hap.jcu.cz se stejným jménem a heslem jako do STAGu (IDM), seznamte se s formulářem.
Pokud se nemůžete přihlásit a přitom máte akademický úvazek >= 20% na PřF, kontaktujte správce portálu E. Krlína, hap@rt.jcu.cz.

Přečtěte si přiložený "Stručný návod k webovému rozhraní pro hodnocení akademických pracovníků".

 

Poznámky k hodnocení na PřF:

 1. U všech bloků či otázek je vždy uvedeno období, za které se mají data vyplňovat.
 2. Údaje o výuce jsou předvyplněny s použítím informací ze STAGu - ale je třeba zkontrolovat a opravit. Uvádějte prosím pouze výuku, zkoušení, zápočty odvedené vámi, tj. např. neuvádějte práci doktorandů, kteří se na výuce podíleli. Výuka je evidována po jednotlivých předmětech (každá přednáška a cvičení na samostatném řádku).
 3. Byla přidána položka na vstup hodnoty ze Studentského hodnocení výuky u každého předmětu. Protože v současnosti nefunguje automatický import této položky a položka v současnosti nevstupuje do hodnocení (HAP nezohledňuje kvalitu pedagogického výkonu, ale jen kvantitu), položku nevyplňujte.
 4. Zkoušení studenti - každý zkoušený studující na předmětu se uvádí pouze jednou (viz nápověda na řádce). Počty jsou předvyplněny dle STAGu.
 5. Počet hodin týdenní výuky může být desetinné číslo (s desetinnou čárkou nebo tečkou).
 6. Velikost grantového projektu se posuzuje podle celkové dotace za celou dobu řešení projektu.
 7. V položce vedení doktorandi, která je načítána ze STAGu, uvádějte pouze studenty ve standardní době studia.
 8. Položky, které se vás netýkají, nechte klidně prázdné.
 9. Vyplňujte pouze činnosti, které jste vykonali v rámci vašeho úvazku na PřF JU. Pokud jste v rámci úvazku na PřF vykonávali činnost, která není v evidenci JU (např. oponentní posudky na disertační práce na jiných univerzitách), specifikujte v popisu.
 10. Import vědeckých výstupů (hlavně článků) do HAP je proveden z OBD, včetně IF a mediánu IF kategorie.
 11. Nezapomeňte na konci sekce 2a) zadat "Počet citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu)", tj. kolikrát byly v roce 2016 vaše celoživotní publikace (bez ohledu na afiliaci) citovány jinými autory. Návody na nalezení počtu citací v databázích Scopus a Web of Science naleznete na http://www.prf.jcu.cz/veda/publikace/citace.html
  Pozn: Tento úkol má z důvodu určení příplatků za vědu termín 4. 4. 2017.
 12. Údaje v části "2b) Vědeckovýzkumná činnost – další výsledky (za rok 2016)" budou mít na PřF malý či nulový dopad na hodnocení - fakultně se bude hodnotit zřejmě jen vydání učebnice a zvané přednášky na zahraničních univerzitách/konferencích, výsledek aplikovaného výzkumu. Můžete ovšem vyplnit i další položky, váš vedoucí je uvidí :-).
 13. Pokud pracovník nastoupil na PřF po začátku sledovaného období (r. 2016 pro publikace, LS 2015/2016 a ZS 2016/2017 pro výuku), může uvést i výkon z jiných pracovišť z doby před nástupem na PřF (včetně doběhu výuky), uvést tuto skutečnost v záložce "Ostatní" a upozornit na tuto skutečnost (predota@prf.jcu.cz).
 14. V záložce Organizační činnost mohou položku "Zástupce vedoucího katedry, popř. jiného útvaru fakulty" označit vedoucí oddělení kateder či jiné osoby, jejichž organizační zatížení odpovídá této roli.

 Dodatek - dosud shromážděné vylepšovací podněty pro příští hodnocení: