Menu

Biologie ekosystémů

Tento studijní obor spadá do magisterského studijního programu Biologie.


 Pro vytvoření představy, čím se obor zabývá a proč je dobré ho studovat, je prospěšné si říci, co je to ekosystém. Stručně řečeno: ekosystém je základní funkční jednotkou přírody.  Dá se také popsat jako území, na kterém žijí organismy ve vzájemných vztazích a současně ve vztahu s neživým prostředím. Ekosystémem je louka, les, rašeliniště, rybník nebo řeka.  Obor zabývající se studiem ekosystémů je, a zákonitě musí být, spojen se studiem biologických disciplín, ale také chemie, biochemie a předmětů o neživé přírodě. Název oboru napovídá, že klademe důraz hlavně na biotickou složku ekosystémů, učíme studenty jednotlivé složky ekosystémů pojmenovávat, hledat příčinné závislosti a vztahy mezi organismy a jejich prostředím a rozumět procesům, které v ekosystémech probíhají. V rámci oboru Biologie ekosystémů se studenti mohou specializovat na suchozemské a vodní prostředí nebo se zaměřit více na praktickou problematiku v rámci následujících specializací: Ekologie, Hydrobiologie, Půdní biologie, Aplikovaná ekologie Biologie ochrany přírody.

Studenti vypracovávají své diplomové práce v návaznosti na výzkum probíhající na PřF a v úzké spolupráci s ústavy Akademie věd ČR, především Ústavem půdní biologie, Hydrobiologickým, Entomologickým a Botanickým ústavem. Náš výzkum probíhá v terénu, ale zpracování vzorků je závislé na dobře vybavených laboratořích. Při hledání příčinných závislostí provádíme rozsáhlé laboratorní experimenty. V rámci praktičtěji zaměřených prací studenti spolupracují pod vedením pedagogů PřF JU s orgány ochrany přírody.

Uplatnění:

Absolventi naleznou uplatnění zejména ve výzkumných a aplikačních pracovištích a v laboratořích biologie a ŽP. Mohou se také uplatnit v orgánech státní správy, samosprávy, nevládních organizacích a podnikatelských subjektech zabývajících se ochranou  životního prostředí, řízením či ochranou ekosystémů, ve výzkumu zemědělském, lesnickém a vodohospodářském.  Nacházejí též uplatnění v profesích zaměřených na popularizaci vědy v různých médiích. Absolventi se zájmem o vědeckou práci mohou pokračovat v navazujícím doktorském studiu přímo na PřF JU nebo na jednotlivých ústavech AV ČR.  V neposlední řadě mohou absolventi dvouoborového studia najít uplatnění jako pedagogové  ve vzdělávacích institucích českých i zahraničních.