Menu

Víkendy pro učitele

Pravidelné víkendové akce, jejichž cílem je soustavné vzdělávání středoškolských pedagogů a snaha o zprostředkování nejnovějších výsledků na poli vědy. Můžete například strávit víkend v terénu s botaniky nebo zasednout v posluchárně při přednáškách.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně připravované víkendy:

Podzimní botanický víkend - 6. - 8. října 2017, Šumava

Zpátky do lavic (přednáškový víkend): 2. - 3. prosince 2017, areál PřF JU v Č. Budějovicích 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě dotazů k pořádaným víkendům kontaktujte Veroniku Hynkovou (vhynkova@prf.jcu.cz, 387 775 563)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdělávací víkendy v terénu i laboratoři pro středoškolské pedagogy a jejich žáky.

Probíhají formou 2 až 4 denních kurzů v daném oboru. Středoškolští učitelé a jejich žáci si prohloubí své znalosti a dovednosti v různých oborech přírodních věd, jako je například botanika, ornitologie, entomologie, algologie, parazitologie, mykologie, fylogenetika, laboratorní metody molekulární biologie, fyziologie a biochemie. Kurzy jsou doplňovány také specializovanými přednáškovými víkendy na vybraná témata z biologie. Termíny víkendů jsou vyhlašovány během celého roku, aktuálně připravované akce najdete v sekci Aktuality.

Seznam víkendů pro SŠ pedagogy:

Botanický víkend           

Jsou zpravidla dvoudenní, převážně terénní kurzy pro středoškolské učitele biologie a jejich žáky. Víkend je složen z exkurze v menších skupinách, zaměřených na seznámení účastníků s metodami využívanými v ekologii rostlin, poznávání cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků. Kurz probíhá již několik let střídavě v různých atraktivních územích ČR (např. č. středohoří, č. kras, Křivoklátsko, Pálava).

Účastníci se naučí:

 1. Určování cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků v terénu
 2. Charakteristika kritických skupin rostlin flóry ČR znaky, problémy
 3. Moderní názory na systematické členění vyšších rostlin
 4. Moderní názory a metody v ekologii rostlin

Algologický víkend - Moderní pohled na sinice a řas

Víkend je zaměřený na upřesnění a doplnění znalostí SŠ učitelů biologie o řasách a sinicích. Účastníci si ozkouší sběr vzorků v terénu a jejich následnou analýzu v laboratoři s důrazem na ty typy lokalit a organizmů, které jsou použitelné pro běžnou učitelskou praxi.

Účastníci se naučí:

 • Sinice, moderní pohled na evoluci řas a rostlin. Podrobnosti o jejich fylogenezi, diverzitě a ekologii.
 • Izolované vývojové linie: skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta). Podrobnosti o jejich fylogenezi, diverzitě a ekologii.
 • Hnědé řasy vnitřní struktura skupiny, poznámky k méně důležitým součástem, podrobné informace o rozhodujících skupinách (s důrazem na rozsivky (Bacillariophyceae) a chaluhy (Phaeophyceae))
 • Evoluční cesta k vyšším rostlinám: linie Glaukophyta ruduchy (Rhodophyta) zelené řasy (Chlorophyta). Podrobnosti o jejich fylogenezi, diverzitě a ekologii.

Mykologický víkend     

Je dvoudenní kurz, který probíhá na různých lokalitách v Jihočeském kraji. Kurz je určen pro učitele ze všech středních škol v ČR. Součástí akce jsou jak terénní exkurze, na které je především kladen důraz, tak i mikroskopování (dle možností terénních stanic) a večerní přednášky.

Účastníci se naučí:

 • určování macromycet v terénu
 • určování macromycet a mikromycet v laboratoři mikroskopovací metody
 • přednášky o obecné mykologii, ekologii hub

Laboratorní víkend       

Je složen z jednoduchých praktických úloh z genetiky a buněčné biologie, které bude možné za minimálních nákladů během 1-2 vyučovacích hodin zopakovat ve škole se studenty (izolace DNA z kiwi pomocí šampónu, příprava chromosomálních preparátů z cibule a saranče, sestavení karyotypu člověka, atd). Každá úloha má svou teoretickou a praktickou část. Víkend je doplněn o přednášky z oborů genetika, molekulární, buněčná a vývojová biologie, fylogenetika.

Ornitoentomologický víkend   

Je zpravidla dvoudenní, převážně terénní kurz pro středoškolské učitele biologie. Většinu času stráví účastníci přes den v terénu, kde se po menších skupinkách věnují jednotlivým bodům programu. Večer probíhá seminář o novinkách v systematice živočichů. Kurz probíhá již několik let střídavě v různých atraktivních územích ČR (např. Novomlýnské nádrže, Středohoří, Třeboňsko). Cílem víkendu je seznámit účastníky s aktuálními názorovými proudy v oborech systematika, etologie, ekologie a ochrany živočichů.

Účastníci se naučí:

 • Určování ptáků a bezobratlých (hmyz, bentos, měkkýši) v terénu
 • Moderní přístupy a metody v ekologii obratlovců a bezobratlých praktická demostrace (např. playbackové experimenty, mobbingové experimenty, zpětné odchyty značených živočichů)
 • Seznámení účastníků s aktuálními poznatky v oborech fylogeneze, etologie, ekologie a ochrana živočichů

Vertebratologický víkend

Jedná se o dvoudenní terénní kurz pro středoškolské učitele biologie. Účastníci se pohybují přes den převážně v terénu, kde jim je odborníky z jednotlivých odvětví zoologie obratlovců demonstrována pestrost dané skupiny. Jsou prováděny odchyty a demonstrace ptáků, drobných savců (hlodavců a netopýrů), plazů, obojživelníků a ryb (včetně určování larev obojživelníků). Jsou demonstrovány různé metody odchytu (nárazové sítě, sklopce, pasti na myši, tenata na ryby apod.), ale i identifikace pobytových stop (především větších savců). Zároveň je účastník seznámen s morfologií, ekologií a etologií jednotlivých demonstrovaných druhů. Večer probíhají přednášky a diskuze na téma systematiky, ale i ekologie a ochrany jednotlivých skupin obratlovců.

Účastníci se naučí:

 • Určovat všechny skupiny obratlovců v terénu
 • Získají aktuální poznatky v oborech fylogeneze, systematiky, taxonomie, morfologie, etologie, ekologie a ochrany obratlovců.

Přednáškový víkend - Zpátky do lavic  

Je složený z přednášek o moderních poznatcích ze světa biologie, která souvisí s výukou na středních školách. V minulých letech jsme přenášeli například o novinkách v systému živočichů a rostlin, virologii, principech ochrany přírody a jejím stavu v ČR, geneticky modifikovaných organismech či evoluci člověka. Témata pravidelně obměňujeme. Přednášejícími jsou vyučující Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích a pracovníci Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Témata přednášek jsou dopředu diskutována s některými středoškolskými učiteli, aby reflektovala potřeby výuky na středních školách.

Víkend s GIS - Krajina jako obrázková knížka    

Účastníci si procvičí základy práce s GPS v terénu a vyzkouší si hledání ztracených geoglyfů. V Počítačové učebně si pak ozkouší vizualizovat výsledky terénní části a seznámí se s prací v profesionálním geografickým softwarem GIS (Geografické Informační Systémy). V rámci přednáškové části uslyší také o možnostech práce nejen v komerčním, ale i v tzv. open source softwaru, který je možné bezplatně pořídit do škol a zařadit do výuky.

Ekologické metody - Život v půdě a ve vodě    

Účastníci se dozvědí, z jakých složek se skládá půdní a vodní ekosystém, jaké organismy žijí v půdě a ve vodě, jak půda dýchá, jak spolupracují rostliny a půdní mikroorganismy, podívají se na živočichy, kteří tam žijí a naučí se některé určovat. Víkend je také zaměřen na demonstrace jednoduchých metod stanovení biologických a chemických parametrů půdy a vody, které by měly být proveditelné na střední škole.